Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

VERKEERSVEILIGHEID EN INFRASTRUCTUUR (NOVEMBER 2004)

In de regeerakkoorden van de gewesten worden verkeersveiligheid en mobiliteit niet behandeld zonder het aspect verkeersinfrastructuur erbij te betrekken. Dat is niet meer dan logisch: de verkeersinfrastructuur speelt een rol in het ontstaan of de ernst van 1 op 3 zware ongevallen.

Heel wat menselijk leed en materiële schade kan worden vermeden wanneer ons wegennet degelijk is ingericht, systematisch doorgelicht en regelmatig onderhouden.

Wegsignalisatie die voor zich spreekt
De infrastructuur moet aanzetten tot een vlotte en veilige verkeersafwikkeling en de kans op beoordelings- en rijfouten van weggebruikers beperken. Wegsignalisatie verdient bijzondere aandacht, aangezien 90% van de benodigde informatie bij de rijtaak met de ogen wordt waargenomen. Verkeersborden en wegmarkeringen zijn de taal van de weg. Eenvoud, helderheid, afmetingen, plaatsing en materiaalkeuze van wegsignalisatie zijn essentieel om te kunnen "stralen van eenvoud".

Systematische doorlichting
Om de kwaliteit en de veiligheid te verhogen, moet ons wegennet systematisch worden doorgelicht. Bij nieuwe en aan te passen wegen moeten veiligheidsaudits verplicht worden vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering van de werken. Wegontwerp en snelheidsregime moeten overeenstemmen met de categorie die de weg krijgt toegewezen. De weginrichting en -voorzieningen moeten voldoen aan strikte veiligheids- en technische normen. Vlaams onderzoek leert dat 30% van de onveilige verkeerssituaties zich situeert op minder dan 3% van de lengte van het gewestwegennet. Ook elders moeten dergelijke zwarte punten en zones zo snel mogelijk worden afgebakend en doorgelicht. Steeds moeten audits de drie factoren weg-bestuurder-voertuig geïntegreerd benaderen. De publicatie van ongevallenstatistieken in België loopt almaar meer vertraging op. Nog steeds worden ongevalgegevens niet systematisch doorgestuurd en verwerkt in een centraal gegevensbestand. Daardoor is een aantal gegevens niet beschikbaar, onvoldoende betrouwbaar of onvolledig. De overheid moet dringend werk maken van een juiste, actuele en volledige opvolging van de verkeersonveiligheid en zijn indicatoren. Deze gegevens zijn essentieel om ongevallenanalyses en een doeltreffend verkeersveiligheidsbeleid te kunnen voeren.

Regelmatige inspectie en onderhoud
Vandaag wordt het wegennet onvoldoende onderhouden. De slechte staat van het wegdek, afwezige of onduidelijke wegsignalisatie heeft al menig weggebruiker verrast of in problemen gebracht, vaak met ongevallen tot gevolg. De weg en zijn signalisatie vereisen een globaal beheers- en onderhoudsysteem, willen ze doeltreffend blijven en geen ongevalbepalende factor vormen. Dit vereist de uitvoering van periodieke inspecties en kwaliteitscontroles van wegdek en wegsignalisatie, de inventarisatie en het bijhouden van een gegevensbank, en het opstellen van vervangingsprogramma's. Experts stellen dat jaarlijks 2% van de nieuwwaarde van de infrastructuur moet gaan naar onderhoudsinvesteringen, het dubbele van de momenteel bestede middelen. Aangezien ons wegennet ook in de toekomst drukbezet en belast zal blijven, zijn bijkomende onderhoudsinvesteringen hoogdringend.

Dynamisch verkeersbeheer
Via verkeersportieken langs autosnelwegen kunnen weggebruikers actuele en betrouwbare informatie krijgen over verkeer, wegwerkzaamheden en ongevallen. Ook alternatieve routes, richtsnelheden, reistijden en bijzondere weers- of verkeersomstandigheden kunnen gecommuniceerd worden. Het verkeersbeheercentrum van Antwerpen is al gedeeltelijk operationeel, deze in de Brusselse en Gentse regio zijn echter nog onbestaande. De gewestelijke verkeersbeheercentra en hun diensten moeten zo snel mogelijk op punt worden gesteld voor het ganse hoofdwegennet.

Samengevat vraagt FEBIAC aan de nieuwe gewestregeringen om:

  • werk te maken van een juiste, actuele en volledige opvolging van de verkeersonveiligheid en zijn indicatoren;
  • de wegsignalisatie en veiligheidsvoorzieningen van het ganse wegennet systematisch te laten doorlichten en uniforme veiligheids- en kwaliteitsnormen op te leggen en doen naleven;
  • de gewestelijke overheden aan te sporen om hun onderhoudsinvesteringen te verdubbelen tot 2% van de nieuwwaarde van de weginfrastructuur;
  • de gewestelijke overheden aan te moedigen om hun verkeersbeheercentra en -diensten versneld uit te bouwen.

‘’De verkeersinfrastructuur speelt een rol in het ontstaan of de ernst van 1 op 3 zware ongevallen’’

Twitter

#SamenOpHetSalon #TousEnsembleAuSalon https://t.co/IOsDrM3fzu


Lire

RT @ThibautDN: Philippe Dehennin on stage to launch Inspiring Talks by #WeAreMobility and @FEBIAC_fr @FEBIAC_nl around #futureofmobility #s…


Lire


Le 97e #BrusselsMotorShow a accueilli ce mercredi son 222.222e visiteur. L'occasion de célébrer cette famille venue… https://t.co/Ew2IpJshgp


Lire

Encore 4 jours pour découvrir le Palais Dream Cars dans le cadre du 97e #BrusselsMotorShow. Be there ! @AutoSalonBe https://t.co/PTZvYvyVUn


Lire