Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

ACCIJNZEN OP MOTORBRANDSTOF (NOVEMBER 2005)

Eind oktober werd omwille van de aanhoudend hoge brandstofprijs het cliquet-systeem op de brandstofprijzen in de koelkast gestopt. Wij komen even terug op dit systeem en wat het de automobilist tot nu toe heeft gekost. De belasting op de motorbrandstof (accijnzen en BTW) vertegenwoordigt op zich alleen al 46 % van de ontvangsten die de staat realiseert op de auto, dit is meer dan 5,4 miljard euro per jaar. Een inkomstenbron die nog niet op het punt staat om op te drogen!

Het 'cliquetsysteem'

De programmawet van 5 augustus 2003 heeft tussen 1 augustus 2003 (1 januari 2004 voor diesel) en 31 december 2007 de volgende accijnsverhogingen ingevoerd:

• + 0,126 € / l excl. BTW voor benzine;
• + 0,112 € / l excl. BTW voor diesel.

Deze verhogingen worden progressief ingevoerd naar aanleiding van de opeenvolgende dalingen van de maximumprijzen van de betreffende producten (prijzen vastgesteld in de programma-overeenkomst), telkens tot beloop van de helft van de vastgestelde daling (excl. BTW) en met een maximum van 0,028 €/l per jaar. Dit noemt men het 'cliquetsysteem'.

Deze 'cliquet' was bedoeld om te beantwoorden aan de Kyoto-akkoorden en in het bijzonder aan de verbintenissen van België inzake de uitstoot van broeikasgassen. De regering trachtte met deze maatregel enerzijds het gebruik van meer efficiënte technologieën ter beperking van het energieverbruik aan te moedigen en anderzijds in het raam van de verkeersproblematiek een radicale verschuiving teweeg te brengen van de vaste kosten naar de variabele kosten. Het cliquetsysteem was er op gericht om het gebruik van de auto af te remmen door een verhoging van de belasting op brandstoffen ter compensatie van de vermindering van de compenserende accijnsbelasting gespreid over de periode 2003 tot 2007.

Wij hebben eerder al de impact van de nieuwe fiscale maatregelen op de inkomsten van de staat becijferd: deze impact was over het algemeen genomen positief, aangezien de winst over de periode 2003-2008 een slordige 1,2 miljard euro bedraagt. Alleen al tussen 2003 en 2004 zijn de fiscale ontvangsten (BTW en accijnzen) gestegen met meer dan 350 miljoen euro.

Ingevolge de aanzienlijke verhoging van de brandstofprijs en de prijsschommelingen, die niettemin hebben toegelaten om in de loop van de eerste maanden de 'cliquet' toe te passen, moeten de supplementaire inkomsten uit accijnzen en BTW worden becijferd op ongeveer 500 miljoen euro!

Het mechanisme van de 'omgekeerde cliquet'

Het koninklijk besluit van 24 mei 2005 heeft de toepassing ingevoerd van het zogenaamde mechanisme van de 'omgekeerde cliquet' die een vermindering van de accijnzen toelaat.

Deze vermindering van het accijnsrecht komt overeen met:

  • het bedrag aan BTW, berekend op het prijsverschil tussen de nieuwe maximumprijs en de limiet, indien het een verhoging betreft van de maximumprijs van een niveau dat lager ligt dan of gelijk is aan de limiet naar een niveau dat hoger ligt dan deze limiet;
  • het bedrag aan BTW, berekend op het prijsverschil tussen de nieuwe maximumprijs en de vorige maximumprijs, indien het een verhoging betreft van de maximumprijs tussen twee niveaus die gelegen zijn boven de limiet. De limiet is 1,50 €/liter voor benzine en 1,1 €/liter voor de dieselolie bestemd voor het wegvervoer.

Zoals men kan vaststellen in onderstaande tabel heeft het mechanisme dit jaar al gefunctioneerd, doch zonder de accijnsniveaus te bereiken die in het begin van het jaar van toepassing waren.

Besluit

De brandstofprijs moet betaalbaar blijven, ook voor de kleine verbruiker. De herziening van het cliquetsysteem was absoluut noodzakelijk. De accijnzen op de brandstoffen moeten worden verlaagd. Er dient eveneens te worden gedacht aan de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten. Hoelang is de afttrek voor het woon-werkverkeer al vastgesteld op 0,15 euro per kilometer?! Haast iedereen spreekt nog steeds over de '6 frank per kilometer', wat op zich al genoeg zegt …

De autofiscaliteit moet dus werkelijk de zuinige en minder vervuilende auto’s bevoordelen door ook de aankoop ervan aantrekkelijker te maken. De bestaande maatregelen die slechts van toepassing zijn op een klein aantal modellen, zijn wel verdienstelijk, maar blijven ruimschoots ontoereikend om de markt te beïnvloeden en het aankoopgedrag te veranderen.

Automotive Guide