Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

GIDS CO2: CO2 -UITSTOOT: HOE ZIT HET MET HET TRANSPORT? (JANUARI 2007)

Uittreksel uit de Gids CO2, uitgave van FEBIAC, dit artikel beantwoordt de vragen die u stelt in verband met CO2.

CO2 -uitstoot: hoe zit het met het transport?

Op de 28 miljard ton CO2 die jaarlijks wordt uitgestoten, komt Europa, met 12%, ver achter de Verenigde Staten (21%) en werd het inmiddels ingehaald door China (15%), waarvan de recente economische ontwikkeling een sterke versnelling van de uitstoot met zich meegebracht heeft. Deze verschillen zullen in de toekomst nog groter worden.

Het aandeel van het transport

Op wereldvlak is de energieproductie verantwoordelijk voor 37% van de wereldwijde antropogene CO2-emissies, terwijl het aandeel van de industrie 22% bedraagt, en dat van de woning- en tertiaire sector 13%. Het transport vertegenwoordigt op zijn beurt ongeveer 25% van de CO2-uitstoot.


Het aandeel van het wegtransport

Van die 25% die toe te schrijven is aan het transport, is 7% voor rekening van de lucht- en scheepvaart en 18% voor het wegtransport: 10% voor personenwagens, 3% voor bestelwagens en 5% voor vrachtwagens.

In België stellen we vast dat het wegtransport 18,5% van de totale uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigt, en 20,8% van de CO2-uitstoot, wat ongeveer het equivalent is van de woningsector, maar minder dan de industrie en de energieproductie, beide samen goed voor bijna 50% van de totale CO2-uitstoot.

Tussen 1990 en 2000 is het wegtransport in België fors toegenomen, parallel met de wereldwijde economische groei. Zowel het wagenpark als het aantal afgelegde kilometers zijn aanzienlijk gestegen.

Als gevolg daarvan nam de CO2-uitstoot toe. Sinds 1998 stelt men echter vast dat de curve van de CO2 -uitstoot is ontkoppeld van die van het jaarlijks aantal afgelegde kilometers (bron: “Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030”, Transport & Mobility Leuven).

Sinds 2000 blijft het aantal voertuigen in omloop stijgen, terwijl de groei van het jaarlijks aantal afgelegde kilometers vertraagt. Ook in 2000 is de uitstoot van CO2 gestabiliseerd. Sinds 2002 is de trend zelfs omgebogen en neemt de uitstoot van CO2 geleidelijk af.

Dat is enerzijds toe te schrijven aan de technische vooruitgang, en anderzijds aan een bewustwording van de gebruikers, wiens voorkeur lijkt uit te gaan naar minder energieverslindende voertuigen of transportmiddelen.

De inspanningen van de constructeurs...

De inspanningen van de constructeurs om het verbruik van de voertuigen te verminderen, worden niet altijd naar waarde geschat. Auto’s worden weliswaar steeds zuiniger, maar volgens sommigen is die daling niet spectaculair genoeg.

Dat komt zeker ook omdat men de beperkingen vergeet waarmee de constructeurs geconfronteerd worden als gevolg van tal van eisen van de wetgever en van de consument: veiligheid, milieuvriendelijkheid, geluiddemping, comfort,... allemaal elementen die de auto’s zwaarder hebben gemaakt.

In deze ongunstige context voor het brandstofverbruik hebben heel wat technieken het toch mogelijk gemaakt een CO2-reductie in te zetten.

... en de gevolgen daarvan op de Belgische markt

Sinds 2000 stellen we op de Belgische markt een duidelijke verschuiving van de inschrijvingen vast naar auto’s met een lager verbruik en dus een lagere CO2- uitstoot. Als we de auto’s rangschikken per uitstootklasse, is het aantal inschrijvingen van auto’s die minder dan 140 g/km uitstoten, op 5 jaar tijd exact verdubbeld, van 86.000 exemplaren tot 172.000.

Tegelijk gingen de hogere uitstootklassen, vooral die van 161 tot 200 g/km en van 201 tot 250 g/km, er met meer dan 50% op achteruit, wat neerkomt op een algemene daling van meer dan 100.000 stuks.

Deze trend wordt bevestigd door de top 20 van de verkoop in 2006, waarin heel wat zuinige en milieuvriendelijke auto’s voorkomen.

Deze veranderingen in de markt zijn voor een deel toe te schrijven aan een bewustwording van de automobilisten (weliswaar in combinatie met de stijgingen van de brandstofprijzen), maar dit komt ook doordat het nu mogelijk is in alle veiligheid en comfort te reizen in auto’s met hetzelfde lage verbruik als dat van erg kleine auto’s van nog niet zo lang geleden.

Dankzij de dieselauto’s doet de Belgische markt beter dan Europa

De voordelen van een dieselmotor inzake energetische efficiëntie staan vast. Vooral dankzij een hoge compressieverhouding verbruikt een diesel zo’n 30% minder dan een benzinemotor en produceert hij 25% minder CO2 dan die laatste. Door de bestaande technologieën te optimaliseren, schonere brandstoffen te introduceren en nieuwe technologieën toe te passen, zullen milieuprestaties op het
vlak van zowel CO2, stikstofoxiden als roetdeeltjes nog verbeterd worden.

Als we de evolutie van de CO2-uitstoot in Europa bekijken, in termen van marktgemiddelden, kunnen we vaststellen dat het verschil tussen diesel- en benzinewagens sinds 1997 groter geworden is.

Een gelijkaardig fenomeen doet zich voor in België, wat wellicht nog wordt versterkt door de hoge penetratie van dieselwagens in de inschrijvingen van nieuwe auto’s: bijna 70%.

Hierdoor kon de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in België op 10 jaar tijd met meer dan 16% verminderen, in vergelijking met slechts 13% in de EU-15 (155 g/km in België tegenover 161 g/km in de EU-15 in 2004).

De curven tonen overigens aan dat de gemiddelde CO2-uitstoot veel moeilijker het Europese streefdoel van 140 g/km in 2008 zou kunnen behalen zonder de efficiëntie van de dieselmotoren.

Men zou kunnen aanvoeren dat de premies die worden toegekend voor auto’s die minder dan 115 g/km uitstoten, de consument gunstig beïnvloeden bij diens beslissing om een zuinige auto te kopen. Jammer
genoeg moeten we vaststellen dat het effect van deze incentives beperkt is: op 500.000 verkochte nieuwe auto’s in België, komen er slechts 20.000 (of 4%) in aanmerking voor de toekenning van deze premies. Overigens kunnen bedrijven niet van deze incentive genieten, hoewel zij goed zijn voor bijna 45% van de inschrijvingen van nieuwe auto’s.


Perspectieven voor de toekomst

Een studie, uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven, toont sinds het begin van de jaren 2000 een daling van de totale CO2-uitstoot aan, ondanks een blijvende groei van het autoverkeer. Deze ontkoppeling wordt verklaard door de voortdurende verbetering van de voertuigtechnologie en zal de komende 10 jaar verdergezet worden dankzij de invoering van alternatieve brandstoffen en aandrijfconcepten. Hierbij werden enkel marktrijpe technologieën in rekening gebracht. Nieuwe technologieën werden buiten beschouwing gelaten.

In de verdere toekomst wordt, in de veronderstelling dat geen verdere maatregelen genomen worden, opnieuw een stijging van de CO2-emissies van het autoverkeer verwacht, hoofdzakelijk te wijten aan de stijgende vervoersvraag. Ook in de toekomst zullen maatregelen voor emissiereductie en het ontwerpen van nieuwe technologieën dus noodzakelijk zijn.

Gids CO2 downloaden.

Automotive Guide