Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

WAT IS DE MILIEU-IMPACT VAN EEN WAGEN? (FEBRUARI 2008)

Een wagen is een complex product. Hij bestaat uit meer dan 1.500 onderdelen, opgebouwd uit een lange lijst materialen, van staal tot PVC, van aluminium tot rubber. Hij rijdt op benzine, diesel of LPG, die uit aardolie geproduceerd worden, of op aardgas, biobrandstoffen...

Hij bevat een batterij, smeerolie en een katalysator met dure edelmetalen zoals platina en rhodium. Deze enkele voorbeelden maken duidelijk dat het niet eenvoudig is om de milieu-impact van een wagen te bepalen.

Een levenscyclusanalyse is een beproefde methode om het effect op het leefmilieu te berekenen. De analyse houdt rekening met alle fases in het leven van de wagen, vanaf de ontginning van grondstoffen en brandstof, over productie en transport, de gebruiksfase (ook onderhoud en eventuele herstellingen) van de auto, tot uiteindelijk het hergebruiken, recycleren, verbranden en/of storten van het product op het einde van zijn levenscyclus.

Dergelijke studies wijzen uit dat zowat 80% van de milieu-impact zich situeert in de gebruiksfase, meer bepaald via de uitlaatgassen van de wagen tijdens het rijden. Het is dan ook geen wonder dat de meeste inspanningen tot doel hebben deze rijemissies te verminderen. Daarover gaat deze brochure. Op de volgende pagina's komen de werking van de motor aan bod, de uitlaatgassen die daarbij vrijkomen en de wetgeving om deze emissies terug te dringen.

Nadien worden de belangrijkste technologieën uitgelegd die de auto-industrie ontwikkelt om deze emissiereducties effectief te realiseren. Komen achtereenvolgens aan bod: motoroptimalisatie, uitlaatgasbehandeling en alternatieve brandstoffen en aandrijfsystemen. Ten slotte wordt beschreven in welke mate deze technologieën de voorbije 20 jaar effectief hebben geleid tot een daling van de emissies door het autoverkeer, en hoe ze de komende jaren kunnen bijdragen tot een verdere verbetering van de luchtkwaliteit.

Automotive Guide