Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

HET EUROPESE RIJBEWIJS VOOR MOTORRIJDERS: STAND VAN ZAKEN (NOVEMBER 2010)

De derde EU-richtlijn (2006/126/EG) over het rijbewijs voor motorrijders treedt vanaf 19 januari 2013 in voege. De teksten moeten uiterlijk tegen 19 januari 2011 omgezet worden in nationale wetgeving. De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft het KB terzake voorbereid. De gewesten moeten er nu hun advies over uitbrengen en daarbij vragen FEBIAC en MotorCycle Council uw aandacht voor de opties die de richtlijn voorziet, en die al dan niet door de FOD Mobiliteit zijn gevolgd.

De opties uit deze richtlijn zijn meermaals besproken tijdens de vergaderingen van de Motorcycle Council (MCC), een vereniging die alle stakeholders rond motorfietsen en –rijden groepeert: de federaties van de rijscholen (FAA en Federdrive), representatieve gebruikersverenigingen zoals de Motorcycle Action Group (MAG), en de industrie en verdelers van motorfietsen (FEBIAC en Federmoto).

Na enkele verkennende vergaderingen met de FOD Mobiliteit en Vervoer hebben de verenigingen onderling een consensus bereikt over de mogelijke aanpassingen aan het Europees rijbewijs die ze met de FOD wilden bespreken. Tijdens de volgende vergadering van de FOD Mobiliteit en Vervoer waren echter blijkbaar ineens alle beslissingen al genomen en werd er geen ruimte meer gelaten voor een constructief voorstel dat op een consensus binnen de motorbranche (industrie en gebruikers) is gebaseerd. Het is dit voorstel dat we graag aan u voorleggen zodat u over alle info beschikt om een gefundeerd advies uit te brengen over de EU-richtlijn.

Wat voorziet de EU-richtlijn in essentie?
1. Voor de verschillende stappen tussen de rijbewijzen A1 en A schrijft de EU-richtlijn een stapsgewijs rijbewijs voor met telkens 2 jaar ervaring alvorens naar de volgende categorie te kunnen overstappen (vb. 18-20-22 jaar). Elke overstap moet gepaard gaan met een opleiding OF een examen. De leeftijdsgrenzen zijn optioneel.

2. De rechtstreekse toegang tot het motorrijbewijs zal voortaan slechts vanaf 24 jaar kunnen. Dat is verplicht volgens de EU-richtlijn en zal dus voor alle lidstaten gelden.

3. Zoals nu al het geval is, zullen houders van een rijbewijs B nog altijd na 2 jaar de toelating krijgen om met een 125cc te rijden. Dit is een optie.

Hierna volgt een stand van zaken voor het motorrijbewijs en dus de beslissing die door dhr. Etienne Schouppe naar voren wordt geschoven.

Er zou niets veranderen aan de huidige leeftijds-categorieën:

  • rijbewijs AM voor scooters van de klasse B (beperkt tot 45km/u): vanaf 16 jaar waarmee België niet ingaat op de optie om deze klasse al vanaf 14 jaar toegankelijk te maken (wel nog altijd toegankelijk voor houders van een rijbewijs B voor de auto)

Vanaf 18 jaar zou een duidelijk stapsgewijs rijbewijs worden ingevoerd, verplicht door de EU-richtlijn:

  • rijbewijs A1 voor scooters en motoren tot 125cc en 11 kW: vanaf 18 jaar, waarmee België niet kiest voor de optie om al vanaf 16 jaar deze voertuigen te kunnen besturen
  • rijbewijs A2 beperkt vermogen tot 25 kW. (= 34 PK) en een vermogen/gewichtsverhouding van maximum 0,16 kW/kg: vanaf 20 jaar
  • rijbewijs A: vol vermogen: vanaf 22 jaar (tot op vandaag 21 jaar).

Omwille van de verkeersveiligheid en het behoud van de huidige leeftijdsgrenzen gaan FEBIAC en MCC hiermee akkoord.

Waarover zijn FEBIAC en MCC dan wel bezorgd?
1. Zoals eerder gemeld schrijft de EU-richtlijn een stapsgewijs rijbewijs voor met telkens 2 jaar ervaring (18-20-22 jaar). De FOD Mobiliteit en Vervoer echter wil voor elke stap een examen (volgens de richtlijn) én een opleiding (volgens specifieke nationale wetgeving) verplichten, hoewel de EU-richtlijn enkel spreekt over examen of opleiding.

Deze dubbelverplichting is nooit besproken op de voorbereidende vergaderingen met de FOD. Maar met deze beslissing staan we blijkbaar voor een voldongen feit. FEBIAC en MCC vinden dat daardoor de toegang tot de gemotoriseerde tweewielers te duur en te complex wordt zonder dat de beoogde voordelen op vlak van een betere rijvaardigheid en dus verkeersveiligheid gerealiseerd worden.

Voor FEBIAC en MCC zou het logischer zijn om enkel een opleiding te verplichten. Een examen is immers slechts een momentopname. Veel beter is om beginnende motorrijders elke twee jaar effectief via een rijschool bij te sturen in de vaardigheden die ze hebben verworven met een minder krachtig voertuig. Wanneer de procedure te duur wordt (combinatie opleiding en examen), zullen nieuwe motorrijders liever hun start uitstellen tot 24 jaar en meteen voor een A-rijbewijs gaan. Maar dan gaan de voordelen van het stapsgewijs rijbewijs - met de voordelen voor de verkeersveiligheid door de tussentijdse bijsturingen - verloren. Bovendien betekent het examen een mentale drempel voor de kandidaten.

Na de vergadering waarop de beslissing werd meegedeeld dat het nieuwe KB zowel een examen als een opleiding zou verplichten, hebben we de heren Etienne Schouppe, Marc Vansnick en Kristiaan Popelier nogmaals ontmoet om onze visie te delen. Zij begrijpen onze bezorgdheid dat slechts weinig kandidaten het stapsgewijs rijbewijs zullen volgen en leken open te staan om toch enkel voor een verplichte opleiding te kiezen. Maar de tekst die voor advies naar de gewesten is gestuurd, spreekt nog altijd over de verplichting van opleiding en examen.

2. Net als nu zullen houders van een rijbewijs B na 2 jaar de toelating krijgen om met een 125cc te rijden. De FOD Mobiliteit en Vervoer is wel voorstander van de invoering van een verplichte opleiding van 4 uur, maar zonder verplicht examen.

Omwille van de mobiliteit en de dagelijkse files kopen steeds meer Belgen een lichte scooter tot 125cc en maximum 11 kW. In 2010 is het marktaandeel gestegen naar 35% van de totale markt van nieuwe motorfietsen. Dit wijst op een duidelijke nood in functie van mobiliteit. Doordat er nu geen examen of opleiding is verplicht, maken pendelaars gemakkelijk de overstap van de auto naar een scooter om vlot de files te ontwijken. Indien er geen equivalentie meer zou bestaan tussen het rijbewijs B en de 125cc-klasse, zou dit geen goede zaak zijn voor de mobiliteit. Met betrekking tot de verkeersveiligheid, laten de huidige ongevallenstatistieken geen verhoogd ongevalrisico zien voor deze categorie. Het Franse ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière) stelt in een rapport van 2007 dat voor 125 cc’s het ongevalrisico twee keer lager is dan voor krachtigere motoren. Toch gaan MCC en FEBIAC wel akkoord met de minimale opleiding van 4 uur. Tenslotte stappen de mensen over op een ander type voertuig waarmee ze nog geen ervaring hebben. De opleiding zou wel beperkt moeten blijven tot 4 uur, omdat anders de mensen ontmoedigd zullen zijn om de overstap naar een meer mobiliteitsvriendelijk voertuig te maken (tijd en kosten).

3. Vanaf 2013 zou niet langer het B-rijbewijs gelden voor een trike, maar wordt een A-rijbewijs verplicht. Wie met een driewieler wil rijden, zal dus eerst het examen met een tweewieler moeten afleggen. Maar de bijhorende behendigheidsproeven van het examen zijn specifiek ontworpen voor motorfietsen. Voor wie enkel met een trike wil rijden, is het A-rijbewijs weinig relevant. Het rijgedrag van een klassieke trike of zelfs voertuigen van de nieuwe generatie zoals de Can-Am Spyder (met twee wielen vooraan en een wiel achteraan) leunen qua stabiliteit heel dicht aan bij auto’s.

Voor FEBIAC en MCC heeft het dus geen zin om voor trikes een A-rijbewijs te verplichten.


Opleiding in groep mogelijk maken

Om de kosten van de rijschool voor de (kandidaat-) motorrijders te beperken, stellen FEBIAC en MCC voor om de motoropleidingen voortaan in groep te mogen organiseren met een maximum van 5 kandidaten. De gemiddelde prijs van een uur opleiding in de rijschool is ongeveer € 60. Door de opleiding in groep te organiseren, kan de kostprijs per deelnemer gevoelig zakken.

Basisopleiding voor kandiaat-motorrijders versterken
 De huidige basisopleiding voor het rijbewijs A bedraagt 6 uur. Bij de FOD leeft het gevoel dat 6 uur onvoldoende is. Daarbij is er vaak sprake van 20 uren of zelfs nog meer uren opleiding.

In overleg tussen FEBIAC, MCC en de federaties van de rijscholen is een consensus bereikt om de opleiding uit te breiden tot maximaal 14 uur.

Automotive Guide