Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

ONTWERP PARKEERBELEIDSPLAN BRUSSEL (NOVEMBER 2011)

De Brusselse regering beslist binnenkort over een gewestelijk parkeerbeleidsplan waardoor er niet enkel 45.000 parkingplaatsen zullen verdwijnen, het parkeren dreigt ook duurder te worden.

De Brusselse regering wil op voorstel van minister van Mobiliteit Grouwels het parkeerbeleid in het gewest stroomlijnen. Dit kan enkel worden toegejuicht. Maar onder het mom van deze harmonisering wordt tegelijkertijd voorgesteld om het aantal parkeerplaatsen met 16% te verminderen en tegelijk duurder te maken.

FEBIAC moet eens te meer vaststellen dat nieuwe belemmeringen op de automobiliteit worden opgeworpen zonder dat alternatieven voldoende uitgebouwd zijn. Het verminderen van parkeerplaatsen lijkt een doel op zich, dit terwijl het parkeerbeleid het leven, werken, ontspannen en winkelen in Brussel - net zoals in andere steden trouwens – moet flankeren en ondersteunen.

Het parkeerbeleid moet bovendien gezien worden als een middel om privé- en openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen, dat is de overtuiging van FEBIAC. Vandaag blijft het parkeerbeleid echter te vaak de ontbrekende schakel in de realisering van deze comodaliteit.

Tekortkomingen aan het huidige Brusselse plan

Het voorliggende voorstel van parkeerbeleidsplan bedreigt volgens FEBIAC de aantrekkelijkheid en de concurrentiekracht van Brussel. En wel hierom:

 • Het voorstel houdt geen rekening met de bestaande en toekomstige parkeernoden van het BHG onder meer gelet op de bevolkingsgroei in Brussel die tegen 2020 leidt tot 1.250.000 inwoners;
 • het geeft ondernemingen veel te weinig ruimte om hun eigen parkeeraanbod af te stemmen op hun parkeernoden;
 • het neemt autopendelaars verder in de tang zonder vooraf concrete alternatieven aan te reiken;
 • het maakt winkelen in BHG voor autobezoekers duurder, waardoor deze (vaker) zullen wegblijven;
 • het betekent geen vooruitgang in het beter op elkaar afstemmen van privé en openbaar vervoer;
 • het biedt geen toekomstvisie op de intrede en integratie van nieuwe vormen van individuele mobiliteit: kleine, emissiearme gemotoriseerde 4-, 3- en 2-wielers zullen in de toekomst de individuele mobiliteitsnoden van de stadsbewoners en -bezoekers op duurzame wijze moeten blijven invullen.

“Het parkeerbeleid moet gezien worden als een middel om privéen openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen.”

De bijsturing die FEBIAC vraagt

FEBIAC vraagt aan de regering van BHG een grondige bijsturing van het voorliggende parkeerplan alvorens een princiepsbeslissing te nemen.
Concreet vraagt FEBIAC:

 • conform het IRIS II plan: de studie en de actuele gegevens over parkeerbehoeften en -aanbod en grondige sociaaleconomische impactanalyse van duurder en/of minder parkeeraanbod in het BHG;
 • Een parkeerbeleid op maat van de demografische groeitrends en economische groeinoden van het BHG. In dit scenario is geen plaats voor een inperking van het parkeeraanbod, wel integendeel. Elke vermindering van parkeerplaatsen op het openbaar domein kan enkel indien er voorafgaande garanties zijn dat deze buiten de openbare weg worden gecompenseerd;
 • Een forse uitbreiding van het aantal gratis stadsrandparkeerplaatsen rond OV-stopplaatsen tegen 2015. Tot dan moet het straatparkeren in de omgeving hiervan gratis blijven;
 • Een herziening van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening uit 2006: bedrijven moeten opnieuw de mogelijkheid krijgen om hun privéparkeercapaciteit af te stemmen op hun eigen parkeernoden en -beleid, zeker als wordt overgegaan tot een afbouw van het parkeeraanbod op de openbare weg;
 • Geen bijkomende belasting van de tewerkstelling . De parkeermogelijkheden van werknemers belasten of bemoeilijken (bijvoorbeeld via het verplicht moeten aankopen van meerdere vrijstellingskaarten aan hogere tarieven), komt neer op een belasting van de tewerkstelling;
 • Tariefdifferentiatie naar tijd, plaats en doelgroep: aantrekkelijke tarieven voor autopendelaars aan de stadsrand, voor kortparkeren in kleinhandelskernen en voor langparkeren in shoppingbuurten; op die manier kan hinderlijk en onnodig autogebruik beperkt of gestuurd worden;
 • Optimalisering van bestaande parkeerruimte door gebruik te maken van bedrijfsparkings buiten kantooruren, garages die als berging worden gebruikt, parkeren voor eigen garage, etc.. ;
 • Promotie en integratie van emissiearme voertuigen gemotoriseerde tweewielers in het parkeerplan;
 • Meer aandacht voor het handhavingsbeleid, in het bijzonder een oplossing voor beboeten van foutparkeerders (nu vooral aandacht voor de juistparkeerders die mogelijks de parkeerduur overschrijden), de afdwingbaarheid van de laaden loszones en aandacht voor een gelijkwaardig handhavingsbeleid ten aanzien van auto’s met buitenlandse nummerplaten;
 • Een toewijzing van extra parkeeropbrengsten ter financiering van de optimalisering van het wegennet en het parkeeraanbod. Zo zouden deze middelen kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling van toekomstgerichte verkeers- en parkeerconcepten voor bijvoorbeeld elektrische wagens, hypercompacte stadsvoertuigen en tweewielers.
 • Parkeerzoekverkeer zou goed zijn voor 10 tot 15% van het verkeersvolume. Dit kan beperkt worden door – naast voldoende parkeeraanbod – actuele informatie en melding van het aantal en de locatie van vrije parkeerplaatsen.

Zonder deze aanpassingen en zonder dat er voorafgaande garanties zijn m.b.t. het aanbod van alternatieven voor inwoners en bezoekers van het Hoofdstedelijk gewest zal dit plan de mobiliteit in Brussel verder stremmen.

Automotive Guide