Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

BETERE MOTOROPLEIDING, MITS DE JUISTE MAATREGELEN (MEI 2012)

De Europese Richtlijn 2006/126/EG voor de hervorming van het bromfiets- en motorrijbewijs werd overgenomen in het KB van 28 april 2011 en treedt in voege vanaf 19 januari 2013.

De voorbije maanden heeft FEBIAC deelgenomen aan het overleg bij de FOD Mobiliteit en Vervoer om de inhoud en de duur van de rijopleidingen te bespreken. Dat overleg moest een antwoord bieden op de vereisten inzake verkeersveiligheid met aandacht voor de te verwerven kennis, vaardigheden en gedragingen. De sector van de gemotoriseerde 2-, 3- en 4-wielers staat achter deze hervorming, maar vraagt aandacht voor een aantal opties uit de Europese Richtlijn die nog niet werden verankerd in de Belgische wetgeving. Globaal gesproken gaat met deze nieuwe reglementering de kwaliteit van de opleiding vooruit, en zullen de nieuwe motorrijders over betere vaardigheden beschikken. Het aantal verplichte uren in de rijschool zal echter ongeveer verdubbelen.

Rijbewijs AM (bromfiets)

Het koninklijk besluit van 28 april 2011 bepaalt: “De normale leeftijd die voor het besturen van voertuigen van de categorie AM in de richtlijn wordt voorgesteld, is 16 jaar, met de mogelijkheid om de minimumleeftijd te verlagen naar 14 of 15 jaar. Aangezien België voor de categorie A3 momenteel de minimumleeftijd van 16 jaar hanteert, bleef dit behouden.”. De verplichte opleiding zou voortaan bestaan uit 4 lessen waarbij ook ervaring op de openbare weg zou ingebouwd worden. Bovenop het theoretisch examen wordt het praktische rijexamen uitgebreid met een deel op de openbare weg, naast de oefeningen op een privéterrein die nu al bestaan.

Het voorlopig rijbewijs wordt afgeschaft, en enkel de kandidaten die slagen voor het volledige examen zullen nog met een scooter of bromfiets mogen rijden. FEBIAC vraagt dat de opleiding in groep zou mogen georganiseerd worden, met maximaal 4 leerlingen tegelijkertijd. Op die manier blijven de kosten voor de noodzakelijke opleiding onder controle. FEBIAC vraagt de federale overheid ook om opnieuw na te denken over een verlaging van de leeftijd om met deze voertuigen te mogen starten (zoals ook voorzien werd in de Europese Richtlijn en zoals toegepast wordt in oa Oostenrijk, Spanje, Frankrijk en Italië), vanuit de volgende logica:

  • Het voorlopig rijbewijs wordt afgeschaft en de opleiding wordt uitgebreid naar ervaring op de openbare weg;
  • De invoering van een nummerplaat voor bromfietsen en scooters is voorzien, en daardoor kan de politie bij eventuele overtredingen makkelijker verbaliseren; bovendien kan verzekeringsfraude eenvoudig worden opgespoord;
  • Uit cijfers van het BIVV blijkt dat het aantal doden en zwaargewonden met maar liefst 67% is gedaald tussen 1999 en 2009.

125cc met rijbewijs B

De huidige toelating voor de houders van een rijbewijs B (sinds ten minste 2 jaar uitgereikt) om met een motorfiets met een cilinderinhoud tot 125 cc te rijden, blijft behouden. Nieuw is een verplichte praktische opleiding van 4 uur. FEBIAC vraagt dat de rijscholen deze opleiding in groep mogen organiseren (maximaal 4 personen) om de kosten te drukken. Enkel op die manier blijft de scooter een laagdrempelig alternatief vervoermiddel in stedelijke omgeving en met een gunstig effect op de vermindering van de filedruk.

Gemotoriseerde driewielers met een vermogen van meer dan 15 kW

Het KB van 28 april 2011 stelt dat “voor het besturen van gemotoriseerde driewielers van meer dan 15 kW men moet beschikken over een rijbewijs categorie A, tenzij de lidstaat ervoor kiest (alleen op het nationale grondgebied) dat een rijbewijs B volstaat en men minstens 21 jaar is. Er werd voor gekozen om deze gelijkwaardigheid niet te behouden en bijgevolg het rijbewijs categorie A te verlangen voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler van meer dan 15 kW”. Zowel FEBIAC als de rijscholen stellen echter voor om de huidige gelijkschakeling (enkel voor het nationaal grondgebied zoals de Europese Richtlijn voorziet) met een rijbewijs B te behouden, op voorwaarde dat men 21 jaar oud is en men een opleiding van 4 lessen (berekend op een gemiddelde van 4 uren) heeft gevolgd. Deze heterogene voertuigengroep (waarvan sommige voertuigen twee wielen vooraan hebben en andere twee wielen achteraan) gedraagt zich eerder als een auto (stabiliteit, plaats op de weg, ...). Bovendien worden deze driewielers eerder als vrijetijdsvoertuigen beschouwd. De sector gaat echter akkoord om een specifieke initiatieopleiding te verplichten om de bestuurders vertrouwd te maken met de specifieke bediening van een dergelijk voertuig.

Algemene punten waarmee FEBIAC zich akkoord verklaart:

  • Het blijft mogelijk om zowel een volledige opleiding te volgen in een rijschool, als met een voorlopig rijbewijs te rijden;
  • De praktijkopleiding wordt opgesplitst in een voorbereiding op de manoeuvres én een training op de openbare weg, in aanloop naar de mogelijkheid om het examen manoeuvres af te leggen. Wie hiervoor slaagt, kan de rest van de opleiding in de rijschool volgen, of het voorlopig rijbewijs krijgen (1 jaar geldig);
  • De geschatte duur van de opleiding is 12 à 14 uur, in functie van de voorkennis en de vaardigheden van de kandidaat. Wellicht zal in de wetgeving geen minimumduur van de opleiding worden vermeld. De opleiding wordt opgebouwd volgens vastgelegde modules. De eerste 8 modules zijn voor alle kandidaten verplicht en zouden ongeveer 9 uur duren. Nadien kan men eventueel het examen ‘manoeuvres’ afleggen. Nadien oefent men op eigen initiatief met het voorlopig rijbewijs, of vervolgt men de modules 9 en 10 in de rijschool (de geschatte duur is ongeveer 3 uur).

Automotive Guide