Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

VLAAMS BESLUIT INZAKE TERREINEN VOOR GEMOTORISEERDE SPORTEN BLIJFT DODE LETTER (MEI 2013)

De motorcrosssport leeft sterk in België. Het blijft de enige sporttak waarin België liefst 15 wereldkampioenen heeft. Nochtans wordt het draagvlak bij het grote publiek kleiner en dit ondanks de talrijke inspanningen van de sector (federaties, industrie, rijders, organisatoren) om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Nu er nog amper trainingscircuits over zijn slechts 3 van de ooit meer dan 100 permanente motorcrossterreinen -, is de sport in gevaar. In 2009 ging de werkgroep ‘Red de Motorcross’ van start naar aanleiding van de zoveelste sluiting van een trainingscircuit, dat van Neeroeteren. De werkgroep krijgt de actieve medewerking van de federaties, de industrie en de ex-wereldkampioenen Eric Geboers, Stefan Everts en Joël Smets, samen met een aantal gemotiveerde vrijwilligers. Alle actoren blijven op hun honger zitten wanneer het gaat over de trainingsfaciliteiten, ondanks de aangetoonde behoefte hieraan.

Duidelijke behoefte, nood aan beslissingen van de Vlaamse Regering

In 2001 gaf de Vlaamse Regering een onderzoeksopdracht aan WES om de behoefte aan permante oefenterreinen in kaart te brengen. Uit de studie bleek dat in elke provincie minstens een terrein zou moeten komen en dat er in totaal behoefte is aan 12 à 15 locaties. De Vlaamse Regering erkende in haar beslissing van 19 juli 2002 (VR/2002/1907/DOC_0627Bis) deze behoefte en gaf de opdracht aan de provinciale overheden om, aan de hand van een zoekzonekaart, te onderzoeken waar multifunctionele terreinen voor gemotoriseerde sporten zouden kunnen worden aangelegd. De provincies hebben intussen in verschillende rondes hun werk gedaan, maar tot op heden zijn er geen nieuwe omlopen gecreëerd. En dit ondanks de mogelijkheid om de zoekzones uit te breiden naar militaire domeinen en havengebieden. Al te vaak wordt er geschermd met de noodzaak aan een “maatschappelijk draagvlak” dat in Vlaanderen wel meer projecten lam legt (cfr. de creatie van windmolenparken). Het blijft een eeuwig gevecht tussen de provincies en de gemeentebesturen; aangevoerd door lokale actiecomités. Tegen eind april 2013 moeten de provincies opnieuw een overzicht van mogelijke locaties bij het Kabinet voor Ruimtelijk Ordening indienen, voor verder bilateraal overleg met de Kabinetten Sport en Leefmilieu. Na meer dan 10 jaar vragen we met klem aan de Vlaamse Regering om eindelijk een standpunt te durven innemen en knopen door te hakken door de locaties vanuit het Gewest vast te leggen zodat de trainings- en wedstrijdfaciliteiten eindelijk kunnen gecreëerd worden.

Milieuinspanningen van de sector

De werkgroep ‘Red de Motorcross’ wil duidelijk maken dat de sector zich wel degelijk bewust is van de milieuproblematiek en al jarenlang belangrijke inspanningen doet om de impact van de motorcross op het leefmilieu te beperken:

  • Op initiatief van de sector werden in 10 jaar tijd de geluidslimieten met liefst 8 decibel verlaagd;
  • Een nieuwe methode voor de geluidsmeting werd in gebruik genomen om rekening te houden met de geluidsoverlast op een langere afstand. De industrie was dan ook verplicht om de motoren aan te passen;
  • De specifieke milieucommissie van de nationale federatie (BMB) kijkt al 12 jaar toe op een milieucode die organisatoren, rijders en publiek moeten respecteren, met normen inzake afvalverwerking, plaatsing van de geluidsinstallatie, sanitaire voorzieningen, enz.;
  • De rijders moeten een specifieke olieabsorberende mat gebruiken wanneer ze aan de machine werken.

De motorcrosssector werkt actief aan een duurzame sport in een duurzame maatschappij.

Onder aanvoering van onze grote tenoren uit de motorcross, werd op het Auto- en Motorsalon 2012 het officiële startschot geven van de “CO2-boomplantactie”. Deze bomen zullen de CO2-uitstoot van onze sport compenseren. Er werden zowel op het Auto- en Motorsalon als tijdens diverse motorcrosswedstrijden in totaal 2.500 “CO2-bomen” verkocht. Het eerste deel van deze bomen werd intussen ook effectief aangeplant, onder het motto: ‘Motocross for Zero CO2’. Na een lange zoektocht werd een oplossing gevonden dankzij de medewerking van de vereniging Bos+. Via de 10 Miljoen Bomen-campagne kunnen wij 1 hectare nieuw bos aanplanten in het stadsrandbos van Oostende. In maart 2013 hebben Stefan Everts en zijn zoontje Liam de eerste bomen geplant, met de steun van onze andere grote kampioenen zoals Eric Geboers (woordvoerder van de werkgroep Red de Motorcross), Joël Smets en Steve Ramon.

Voor bijkomende informatie: www.motorcrossco2bos.be www.reddemotorcross.be

Automotive Guide