Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

PRIJSVERMINDERINGEN OP VOERTUIGEN: FEBIAC EN DE FOD ECONOMIE STELLEN AANBEVELINGEN OP (JANUARI 2015)

U herinnert het zich vast nog: tijdens het Auto- en Motorsalon van begin dit jaar voerde de FOD Economie controles uit omdat zij de eerlijkheid van bepaalde reclames betwist. Meer specifiek wat betreft de manier waarop prijsverminderingen worden aangekondigd in onze automobielbranche. Tegelijk kreeg onze federatie ook vragen van haar leden om verduidelijking over de wetgeving en hoe die correct toe te passen. Om die redenen hebben FEBIAC en de FOD besloten om hierover gezamenlijke aanbevelingen op te stellen; dit vanzelfsprekend in samenspraak met stakeholders bij onze ledenbedrijven.

Prijsverminderingen, het is een zeer courant gebruik in de automobielsector waar de strijd om de consument hevig woedt. Een reden te meer om de regels rond deze aanduidingen van prijzen, promoties en kortingen op een transparante en faire manier te doen. Zowel in het belang van de consument als van de autobranche zelf. Om die reden hebben de FOD Economie en FEBIAC samen de schouders gezet onder het opstellen van een reeks aanbevelingen hierrond. De finale aanbevelingen werden in de loop van de maand september tijdens een FEBIAC Academy-lezing door de initiatiefnemers gecommuniceerd aan onze leden en hun communicatiebureaus.

De constructieve samenwerking in dit belangrijke dossier tussen enerzijds de autofederatie en haar leden en anderzijds de FOD Economie, heeft de verantwoordelijken van de administratie doen besluiten om hun intentie aan te kondigen geen Pro-Justitia’s (PV) te verzenden en geen betaling van de transactie te eisen voor de inbreuken die tot op heden werden vastgesteld, voor zover er ook in de toekomst geen nieuwe inbreuken worden vastgesteld. Wanneer dat wel het geval is, kunnen deze PV’s in de toekomst wel opnieuw aangewend worden, voor zover de termijnen niet verstreken zijn.

Wij durven er op te rekenen dat onze automobielbedrijven deze aanbevelingen ter harte zullen nemen, zodat zeker tegen het komende Salon onze autosector op een duidelijke en kwaliteitsvolle manier prijsverminderingen kan aankondigen aan zijn hopelijk talrijk geïnteresseerde klanten.

AANBEVELINGEN INZAKE AANKONDIGINGEN VAN PRIJSVERMINDERING IN DE AUTOSECTOR

1. ALGEMENE AANBEVELING
Algemeen gesproken, wordt aanbevolen om erop toe te zien dat reclame, door haar algemene presentatie (het type, de grootte en de kleur van de karakters), de gemiddelde consument niet bedriegt met betrekking tot de prijs of het bestaan van voordelen (onder andere recyclage- en overnamepremies) en hem ertoe zou brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

2. AANBEVOLEN OF AANGERADEN CATALOGUSPRIJS
2.1 Om misleiding van de gemiddelde consument zoveel mogelijk te voorkomen, verdient het aanbeveling om de term ‘aanbevolen catalogusprijs’ of ‘aangeraden catalogusprijs’ te gebruiken.

2.2 Wanneer de prijsvermindering verwijst naar de ‘aanbevolen catalogusprijs’ of ‘aangeraden catalogusprijs’’ dient men erop toe te zien dat deze ‘aanbevolen catalogusprijs’ of ‘aangeraden catalogusprijs’ niet misleidend is. De verwijzing naar de ‘aanbevolen catalogusprijs’ of ‘aangeraden catalogusprijs’ in een advertentie rond prijsvermindering kan misleidend zijn als deze prijs illusoir of onredelijk hoog is. Zoals de Europese commissie preciseert: “Dit kan het geval zijn wanneer handelaren onredelijk hoge aanbevolen detailhandelsprijzen gebruiken met het oog op prijsvergelijkingen en als gevolg daarvan bij consumenten de indruk wekken dat ze hun een aanzienlijke korting geven “

3. BASISPRIJS
3.1 Om misleiding van de gemiddelde consument zoveel mogelijk te voorkomen, verdient het aanbeveling om de vermelding ‘vanafprijs zonder opties’ of ‘prijs exclusief opties vanaf ...’ te gebruiken.

3.2 Wanneer de prijsvermindering wordt aangekondigd met de vermelding ‘vanafprijs zonder opties’ of ‘prijs exclusief opties vanaf ...’, dient men erop toe te zien dat deze ‘vanafprijs zonder opties’ niet misleidend is.

4. NETTOPRIJS

4.1 Om misleiding van de gemiddelde consument zoveel mogelijk te voorkomen, verdient het aanbeveling om duidelijk aan te geven wat deze notie precies inhoudt.

4.2 De nettoprijs is de prijs waartegen het voorwerp van de publiciteit onmiddellijk kan worden gekocht. Het gaat om een prijs die elke consument zonder voorwaarden kan krijgen.

4.3 Voorwaardelijke premies zoals een overname- of recyclagepremie mogen niet reeds afgetrokken zijn van de nettoprijs.

5. RECYCLAGEPREMIE OF ELKE ANDERE GELIJKAARDIGE BENAMING

Om misleiding van de gemiddelde consument zoveel mogelijk te voorkomen, verdient het aanbeveling om een expliciete vermelding te voorzien bij elke aangeboden recyclagepremie waardoor de gemiddelde consument meteen kan begrijpen dat een dergelijke premie onderhevig is aan voorwaarden en hij ook daadwerkelijk kennis kan nemen van deze voorwaarden.

6. OVERNAMEPREMIE OF ELKE ANDERE GELIJKAARDIGE BENAMING

Om misleiding van de gemiddelde consument zoveel mogelijk te voorkomen, verdient het aanbeveling om een expliciete vermelding te voorzien bij elke aangeboden overnamepremie waardoor de gemiddelde consument meteen kan begrijpen dat deze overnamepremie onderhevig is aan voorwaarden en hij ook daadwerkelijk kan kennis nemen van deze voorwaarden.

7. VERLENGING VAN DE BIJZONDERE COMMERCIËLE VOORWAARDEN

Om misleiding van de gemiddelde consument zoveel mogelijk te voorkomen, verdient het aanbeveling om de looptijd van een promotie te vermelden (begin- en einddatum van de promotie) en om in geval van verlengingen de nieuwe looptijd aan te geven (begin- en einddatum van de verlenging).

8. BTW GRATIS

8.1 Het is in alle omstandigheden verboden om reclame te maken voor gratis btw wanneer de consument deze altijd dient te betalen.

8.2 Het is in alle omstandigheden verboden om consumenten de (valse)indruk te geven dat ze een voordeel krijgen terwijl dat voordeel in werkelijkheid niet bestaat. Het is in alle omstandigheden 6. 7. 8. verboden om wettelijke of reglementaire rechten van consumenten voor te stellen als een onderscheidend kenmerk van het aanbod van de onderneming.

9. TOT X EURO VOORDEEL

Om misleiding van de gemiddelde consument zoveel mogelijk te voorkomen, verdient het aanbeveling om te zorgen dat: de aangekondigde voordelen daadwerkelijk betrekking hebben op het voorwerp van de publiciteit de berekeningswijze en de beschikbaarheid van de voordelen ontdaan zijn van elke dubbelzinnigheid deze voordelen op een duidelijke, zichtbare, leesbare, ondubbelzinnige en transparante wijze worden voorgesteld.

10. LEESBAARHEID VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN KORTINGEN, PREMIES EN VOORDELEN ALLERHANDE

Om misleiding van de gemiddelde consument zoveel mogelijk te voorkomen, verdient het aanbeveling om te zorgen dat de voorwaarden voor de toekenning van kortingen, premies en voordelen op een duidelijke, zichtbare, leesbare, ondubbelzinnige en transparante wijze worden voorgesteld.

Automotive Guide