Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

DOEN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN (FIJN) STOF OPWAAIEN? (JANUARI 2015)

Heel recent werd de (milieubewuste) automobilist opgeschrikt door de verklaringen van een onderzoeker van Transport & Mobility Leuven (TML) als zouden elektrische voertuigen haast net zoveel fijnstof produceren als benzinewagens. Elektrische voertuigen zouden in de ogen van de betrokken onderzoeker geen stap vooruit betekenen in het verduurzamen van onze mobiliteit. Integendeel, de hogere aanschafprijs zou de investering niet rechtvaardigen en bovendien zouden incentives voor elektrische voertuigen eveneens hun doel voorbijschieten. Een boodschap die gretig werd opgepikt door de media, maar waar FEBIAC onmiddellijk nuancering en correctie aan heeft aangebracht. Zonder dat wij hierbij de steeds betere milieuprestaties van verbrandingsmotoren minimaliseren, en in de wetenschap dat onze mobiliteit ook de komende jaren nog fundamenteel afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen.

Elk voertuig dat rijdt, veroorzaakt slijtage aan onder andere banden en remvoeringen. Die slijtage vertaalt zich dan weer in de productie van een hoeveelheid fijnstof. En wat eigenlijk heel logisch is: de verschillen tussen voertuigen op benzine, diesel of elektriciteit zijn op dat vlak niet zo beduidend. Bovendien is het een feit dat de nieuwste auto’s dermate schoon en milieuvriendelijk zijn geworden dat hun uitlaatemissies zeer beperkt zijn. Dat wordt ook erkend en benadrukt in het studiewerk van TML. Maar daarmee stopt het verhaal helemaal niet! Elektrische voertuigen bieden een aantal voordelen die hen in onze ogen zeker nog een stapje voor geven op verbrandingsmotoren. Wij denken daarbij onder meer aan: het volledig ontbreken van uitlaatemissies op de plaats van gebruik;

  • het rendement van de aandrijving dat veel hoger ligt dan bij een verbrandingsmotor;
  • de groeiende mogelijkheid om elektriciteit uit hernieuwbare bronnen aan te wenden;
  • de voordelen van elektromobiliteit wat de betreft de energieonafhankelijkheid van ons land en van Europa;
  • de sterk gereduceerde geluidshinder in stadsverkeer;
  • en op termijn: de mogelijkheid om elektrische voertuigen in te schakelen in slimme elektriciteitsnetwerken waardoor zij veel meer kunnen worden dan enkel een verbruiker van energie.

Deze voordelen rechtvaardigen niet enkel de zeer grote en ambitieuze investeringen die autoconstructeurs doen om elektrische auto’s definitief deel te doen uitmaken van onze mobiliteit; zij verantwoorden ook de ondersteuningsprogramma’s die zowat overal in Europa worden uitgewerkt om deze voertuigen commercieel succesvol te maken. Op dat vlak hinkt ons land trouwens nog achter! Veel meer zou kunnen en moeten gedaan worden om elektromobiliteit te promoten.

Hoe dan ook, het studiewerk van TML laat meer dan één steek vallen. En hoewel deze onwaarheden intussen helaas al hun weg gevonden hebben in de media en in de hoofden van velen, toch vinden wij het van wezenlijk belang om de waarheid haar plaats te geven. Daarom publiceren wij hierbij de opinie van Prof. Dr. Ir. Joeri van Mierlo van het departement Engineering van de Vrije Universiteit Brussel, die in dit domein gezien wordt als een wereldautoriteit.

Elektrische voertuigen stoten 4 keer minder fijn stof uit dan benzine voertuigen.

Een recente studie van Transport and Mobility Leuven deed heel wat (fijn) stof opwaaien in de media. Volgens deze studie veroorzaakt een elektrische auto evenveel fijn stof als een conventionele benzinewagen. Een verrassend resultaat dat sterk afwijkt van internationaal gepubliceerde resultaten. Indien men deze studie van Transport and Mobility Leuven onder de loep neemt dan moet men vaststellen dat niet enkel verkeerde cijfers gebruikt worden, maar erger nog dat deze niet gebaseerd is op een juiste wetenschappelijke methode.

Om de milieu-impact van voertuigen op een wetenschappelijk erkende basis te vergelijken dient men gebruik te maken van een volledige levenscyclusanalyse. Bij een dergelijke methode worden niet alleen de emissies die uit de uitlaatpijp van een voertuig komen in rekening gebracht, maar ook de emissies voor de productie van de brandstof (benzine of diesel) en elektriciteit. Daarnaast wordt ook de milieuschade van de productie van het voertuig en zijn componenten, oa de batterij, mee in rekening gebracht alsook de impact van het recycleren van bepaalde onderdelen als het voertuig versleten is. Vanzelfsprekend wordt in dergelijke wetenschappelijke methode ook rekening gehouden met de slijtage van de banden en remmen.

Een uitgebreide analyse van de milieu-impact van voertuigen is terug te vinden in het doctoraatswerk van Maarten Messagie “Environmental performance of electric vehicles, a life cycle system approach” (Vrije Universiteit Brussel, 2013). Het werk werd door tal van internationale experts gevalideerd, oa Prof. Anne- Marie Tillman (Chalmers), een autoriteit in het domein van levenscyclusanalyses. Voorts werden onderdelen van dit onderzoek gepubliceerd in internationaal toonaangevende, wetenschappelijke tijdschriften die werken met een dubbel blind evaluatieproces.

Uit dit doctoraatswerk blijkt dat de productie van fijn stof tgv de remmen, banden en wegdek, slechts 5% is van de totale productie van fijn stof van een voertuig over zijn volledige levensduur. Daar elektrische wagens via de elektrische motor ook het voertuig kunnen afremmen, het zogenaamde regeneratief remmen, hebben deze voertuigen veel minder slijtage van de mechanische remmen dan diesel of benzinevoertuigen.

Naast het fijn stof dat uit de uitlaatpijp van een benzine of dieselvoertuig komt, komt een significante hoeveel fijn stof vrij bij de productie van benzine en diesel (olieraffinage). Indien men de uitlaatpijpemissies en de emissies van olieraffinage van benzinevoertuigen vergelijkt met de emissies voor de productie van elektriciteit voor elektrische voertuigen, dan stoten elektrische voertuigen 4 keer minder fijn stof uit dan benzinevoertuigen. De ontginning van grondstoffen, meestal buiten Europa, voor de productie van componenten van voertuigen, oa. de productie van de katalysator bij benzine wagens en de batterij bij elektrische wagens, verhogen in belangrijke mate de milieuimpact. Het is dus aanbevolen deze ontginning milieuvriendelijker te maken en de componenten op het einde van hun levensduur te recycleren.

Naast fijn stof zijn er nog tal van andere redenen die in het voordeel van elektrische voertuigen pleiten. Conventionele diesel en benzine wagens stoten aanzienlijke hoeveelheden uitlaatgassen uit in de stad, zoals koolstofmonoxide, stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen, die allen een impact hebben op de gezondheid. Elektrische voertuigen zijn ook voordelig om de klimaatsverandering tegen te gaan. Vandaag stoten ze slechts 1/3e broeikasgassen uit in vergelijking met benzine wagens, rekening houdend met de productie van elektriciteit in België.

Daar de gemakkelijk ontginbare aardolie opgeraakt, zal men meer en meer gebruik moeten maken van aardoliewinning uit teerzand en schaliegas. Deze ontgining heeft een veel grotere milieu-impact dan de conventionele ontgining van aardolie. Daarentegen wordt elektriciteitsproductie properder door de toename van hernieuwbare energiebronnen (windturbinnes, zonnecellen). Wie vandaag een benzine wagen koopt weet dat die in 10 jaar op meer vervuilende benzine zal rijden. Wie vandaag een elektrische wagen koopt weet dat die binnen 10 jaar nog minder impact zal hebben op het milieu.

Daarnaast zijn er ook economische voordelen. De huidige import van aardolie in Europa heeft een negatieve invloed op handelsbalans: 1miljard Euro per dag exporteren we uit onze Europese economie om aardolie te importeren.

Een studie van Cambridge Econometrics heeft aangetoond dat kiezen voor elektrificatie 1 miljoen bijkomende jobs kan opleveren in 2030 en meer dan 2 miljoen in 2050 in Europa. Wensen we deze economische voordelen over te laten aan de Aziatische landen of kiest Europa resoluut voor elektromobiliteit?

Prof. Dr. ir. Joeri Van Mierlo
Vrije Universiteit Brussel
Faculty of Engineering
MOBI - Mobility, Logistics and Automotive technology research centre
ETEC - Department of Electrical Engineering and Energy Technology

Automotive Guide