Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

JAARVERSLAG 2016: DE AUTO

DE AUTOMARKT IN 2016

Met 539.519 inschrijvingen, 7,7% meer dan in 2015, was 2016 een recordjaar voor de markt van nieuwe auto’s. De bedrijven zijn goed voor net geen 50% van de inschrijvingen, de particulieren voor 47%. De overige 3% komt op rekening van de zelfstandigen.

De “ontdieseling“ versnelt: 52% van de nieuwe auto’s hebben een dieselmotor tegenover 60% in 2015 en 62% in 2014 (en bijna 80% tien jaar geleden). 44% van de auto’s zijn met een benzinemotor uitgerust (tegen 38% in 2015 en 36% in 2014). De alternatieve motoren veroveren heel geleidelijk een stukje marktaandeel: 3% voor de hybride aandrijving (1,9% in 2015), 0,4% voor aardgasmotoren (0,13% in 2015) en 0,4% voor elektrische motoren (0,3% in 2015). Die trend zet zich in het eerste kwartaal van 2017 voort: het aandeel van de hybride voertuigen stijgt tot 4%, dat van de elektrische tot 0,5%.

Bekijken we de inschrijvingen volgens de segmenten, dan blijven de SUV’s vooruitgang boeken. Eind 2016 waren ze goed voor meer dan een kwart van de markt, bijna 5% meer dan in 2015. Die groei – vooral bij de kleine en middelgrote SUV’s – gaat ten koste van de kleine en middelgrote breaks die van 13 tot 11% dalen, en van de kleine en middelgrote monovolumes die van 8 tot 6% dalen.

HET AUTOPARK IN 2016

Eind december 2016 telde het autopark 5.669.764 auto’s, 1,5% meer dan in 2015. Op het vlak van de brandstof is, zoals we al bij de inschrijvingen vastgesteld hebben, de ‘ontdieseling’ van het autopark een duidelijke trend: dieselauto’s maken 58,9% uit van het autobestand, tegen nog 62,3% 5 jaar geleden. De alternatieve aandrijvingen eisen, zij het heel discreet, een plaatsje op en maken nu 1% van het totale autopark uit. Alle tabellen die betrekking hebben op de markt en het park van personenwagens in 2016, kunt u terugvinden in onze Data Digest, vanaf pagina 38 in dit jaarverslag.

DE DOSSIERS

MOBILITEITSBUDGET EN “CASH FOR CAR”

Grote bezorgdheid in de autosector was er het afgelopen jaar rond het voornemen om de werkgevers de mogelijkheid te geven om het bedrijfswagenbudget die wordt toegekend aan hun werknemers, om te zetten in verloning die op dezelfde manier wordt belast als de bedrijfswagen, een stuk lager dus dan het reguliere brutoloon. FEBIAC en haar leden vinden dit geen goed idee en een gemiste kans om iets te doen aan de files waarmee heel wat werknemers worden geconfronteerd. Daarom stellen wij, samen met de andere sectoractoren, voor om het bedrijfswagenbudget om te zetten in een mobiliteitsbudget dat een werknemer -binnen een kader bepaald door de werkgever- vrij kan besteden aan de (combinatie van) vervoermiddelen die zijn/haar mobiliteit het efficiëntst invullen. Dit alles zonder te raken aan het huidige fiscale regime van de bedrijfswagen.

VAN NEDC NAAR WLTP: NIEUWE TESTCYCLUS BIJ VOERTUIGHOMOLOGATIE

Vanaf 1 september 2017 zullen nieuwe automodellen een nieuwe, meer dynamische testcyclus moeten ondergaan alvorens een homologatie te krijgen om op de Europese markt gebracht te kunnen worden. Deze nieuwe wereldwijde WLTP-cyclus vervangt de gedateerde Europese NEDC-cyclus en betekent een ingrijpende verandering voor de autoconstructeurs, die de nodige impact zal hebben op de samenstelling van de automarkt, het aanbod aan modellen en motorisaties. Om overheden en consumenten in ons land zo goed mogelijk voor te bereiden op en te informeren over de op til zijnde wijzigingen en wat die concreet voor hen (kunnen) betekenen, heeft FEBIAC enerzijds de wetgevingen opgelijst die overheden desgevallend moeten aanpassen bij de inschrijving, de fiscale behandeling en de consumenteninformatie van WLTP-voertuigen. Anderzijds werd voor de consument een didactische toolkit opgemaakt die inzicht geeft in wat WLTP precies is, in de verschillen tussen WLTP en NEDC en in de wijze waarop de nieuwe, meer realistische normverbruiks- en CO2-waarden van een individuele wagen bepaald worden. Tegelijk wijst de toolkit erop dat het uiteindelijke verbruik van jouw wagen door even zoveel andere factoren wordt bepaald: jouw individueel rijgedrag, weersomstandigheden, geografische omstandigheden, onderhoud van het voertuig blijven een rol spelen!

DE HOMOLOGATIE VAN DE AUTO’S: HOE ZIT HET MET DE TERMIJNEN?

Na meer dan 2 jaar is de homologatie van voertuigen door de gewesten op kruissnelheid gekomen. Zowel in Wallonië als Vlaanderen is de doorlooptijd van de te behandelen dossiers correct, maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er nog een probleem, waar we begrip voor kunnen opbrengen. Dat gewest had slechts een erg klein personeelsbestand gekregen in verhouding tot de bevoegdheden die bij de zesde staatshervorming overgedragen werden. Een selectie- en rekruteringsprocedure is opgestart om binnenkort de vertraging op een structurele manier te kunnen wegwerken.

BELASTING OP TANKKAARTEN

Bij de herziening van de vennootschapsbelasting door de federale regering heeft de wetgever een nieuw luik ingevoerd. Dat wil het voordeel van alle aard dat erin bestaat dat een werknemer met een bedrijfswagen over een tankkaart beschikt, zwaarder belasten. Sinds 1 januari wordt de belasting op verworpen uitgaven verhoogd als een bedrijf een voertuig ter beschikking stelt van een werknemer en de brandstofkosten op zich neemt: van 17% van het VAA (voordeel alle aard) tot 40% van het VAA. Bij de berekening van de verworpen uitgaven van de onderneming wordt overigens geen rekening meer gehouden met de persoonlijke tussenkomsten van de gebruiker van het voertuig.

FEBIAC LANCEERT HAAR WEBDIENST ‘BELASTINGEN’

Wegens een groeiende vraag naar correcte en actuele fiscale en parafiscale informatie door beroepsmensen, heeft FEBIAC in samenwerking met een IT-bedrijf een online dienst ontwikkeld. Die geeft informatie over alle belastingen waar een voertuig in België aan onderworpen is, en dat voor diverse categorieën voertuigen (auto’s en bestelwagens) en eigenaars (natuurlijke of rechtspersonen, leasingbedrijven en andere), zowel op federaal niveau als op dat van de drie gewesten. Die webdienst is begin oktober 2016 van start gegaan.

LOW EMISSION ZONES – LAGE-EMISSIEZONES

De luchtkwaliteit verbeteren is in heel wat Europese steden een van de belangrijke milieudoelstellingen. Die doelstelling wordt enerzijds opgelegd door de Europese wetten, maar is anderzijds ook ingegeven door het groeiende milieubewustzijn en door de bekommernis om de volksgezondheid. Daarom zijn er in Europa al een aantal ‘low emission zones’ (lage-emissiezones) ingevoerd. Die regelgeving impliceert dat de oudste en dus meest vervuilende voertuigen de toegang tot de stadscentra verboden wordt. In een eerste fase gaat het hoofdzakelijk om Euro-0-voertuigen die voor 1 januari 1992 ingeschreven werden, en Euro-1-voertuigen die tussen 1992 en 1 januari 1996 ingeschreven werden. In België heeft Antwerpen als eerste stad een ‘LEZ’ ingevoerd, vanaf 1 februari 2017, voor alle voertuigen, behalve scooters, brommers en motorfietsen. Mechelen wil vanaf de zomer 2018 hetzelfde doen. Gent voert vanaf 1 januari 2020 een ‘LEZ’ in voor alle personenwagens, lichte en zware vrachtwagens.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de ‘LEZ’ vanaf 1 januari 2018 van kracht voor personenwagens en voor lichte bedrijfsvoertuigen (tot 3,5 ton). Zowel in Gent als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden diverse begeleidende maatregelen overwogen om de introductie van de ‘LEZ’ te bevorderen: schrootpremie, afwijkingen, verbetering van het alternatieve vervoer, ... FEBIAC blijft ervoor pleiten om de toegangscriteria in alle steden gelijk te schakelen, en om de begeleidende maatregelen en het controlesysteem in de 3 gewesten te harmoniseren.

BENZINE 95 E10

Sinds 1 januari 2017 vervangt de benzine 95 E10 de ongelode klassieke benzine 95. De nieuwe brandstof 95 E10 bevat tot 10% ethanol, in de oude superbenzine was dat maximaal 5%. De invoering van de nieuwe brandstof komt tegemoet aan een Europese verplichting om het wegverkeer milieuvriendelijker te maken. Dankzij een nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokkenen – PetrolFed (petroleumfederatie), Brafco (brandstofdistributeurs), BBA (Belgian Bioéthanol association), TRAXIO en FEBIAC – en een gemeenschappelijke informatiecampagne is de omschakeling haast probleemloos verlopen. België wordt in de andere Europese landen zelfs als voorbeeld aangehaald.

Met de gegevens die van de constructeurs en invoerders van gemotoriseerde tweewielers en auto’s ontvangen werden, heeft FEBIAC een webapplicatie ter beschikking van het grote publiek gesteld om de (niet-)compatibiliteit van de auto’s te testen. Die applicatie had veel succes: in 3 maanden tijd hebben meer dan 560.000 bezoekers die pagina op de website van FEBIAC geraadpleegd. http://e10.febiac.be/public/e10.aspx?lang=NL

AUTOFISCALITEIT IN HET VLAAMSE GEWEST

Het Vlaamse Gewest heeft de voorbije jaren de verkeersbelastingen aangepast. Het is de bedoeling om die belastingen te vergroenen door dieselauto’s zwaarder te belasten en door belastingvrijstelling te verlenen aan auto’s met een alternatieve aandrijving: elektrisch, CNG (aardgas), plug-in hybride. De regering zet die aanpak voort en heeft beslist om de jaarlijkse verkeersbelasting (JVB) ook voor lichte bedrijfsvoertuigen te vergroenen. Die nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli 2017. Op dit ogenblik is de JVB gebaseerd op het gewicht en bedraagt ze maximum 148,76 € voor voertuigen met een MTM >3000 kg, verminderd met 21,25 € per schijf van 500 kg, met een minimum van 35,09 € voor de lichtste schijf (1 tot 500 kg). Die belastingbasis blijft behouden, maar de bedragen worden verhoogd/verlaagd op basis van de Euronorm, het type van brandstof en/of de CO2- emissies van het voertuig (vergelijkbare principes als bij de JVB voor auto’s). De verhogingen/verminderingen worden als volgt berekend:

A. Voor voertuigen met een MTM tot 2.500kg

A1. % bonus/malus CO2 op de JVB-bedragen: Referentie-uitstoot CO2 per km: 122 gram (= spilpunt) Minder dan 122 gram, per gram: - 0,30% Meer dan 122 gram, per gram: + 0,30%
A2. % bonus/malus op basis van: de Euronorm en het brandstoftype:

B. Voor voertuigen met een MTM van meer dan 2.500kg:

B1. GEEN bonus/malus CO2 op de JVB-bedragen.
B2. % bonus/malus op basis van: de euronorm:

Automotive Guide