U bent hier  ›Home› Dossiers


Aantal dossiers: 155    Pagina(s): 1 / 8

WLTP staat voor Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure.

Met deze wereldwijd aanvaarde methode bepaalt men CO2-uitstoot, brandstofverbruik en elektrisch bereik van lichte voertuigen (personenwagens en bestelwagens). [Lezen]

JAARVERSLAG 2016: DE BEDRIJFSVOERTUIGEN

 [Lezen]

JAARVERSLAG 2016: DE AUTO

 [Lezen]

JAARVERSLAG 2016: GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS

 [Lezen]

De implementatie van ecocombi’s in de drie Gewesten: een stand van zaken

Ecocombi’s of Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (VLZ) zijn voertuigen die tot 25,25 meter (in plaats van 18,75 meter) lang mogen zijn en waarvan het maximale treingewicht werd opgetrokken tot 60 ton (in plaats van 44 ton). Deze combinaties kunnen in bepaalde gevallen bestaan uit drie voertuigen met twee zwenkpunten. De technische voorwaarden waaraan deze voertuigen moeten voldoen met betrekking tot de lading en de chauffeurs, zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 19 maart 2012 met betrekking tot langere en zwaardere voertuigen ingezet tijdens pilootprojecten. [Lezen]

De impact van de nieuwe regelgeving over voertuigemissies

Autoverkeer blijft, ondanks de indrukwekkende vooruitgang van de voorbije jaren door dwingende Europese regelgeving en inspanningen van automobielindustrie, een belangrijke bron van CO2 en schadelijke uitstoot in onze atmosfeer. In vele Europese steden worden de doelstellingen voor luchtkwaliteit niet gehaald en wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar het groeiende autogebruik, maar ook naar de voertuigen zelf. Nieuwe, strengere testmethodes moeten voor dat laatste soelaas brengen. Wij bespreken de impact van deze nieuwe tests. [Lezen]

Quo Vadis Mobilitas? – Terugblik op de Algemene Vergadering van FEBIAC

Op woensdag 24 juni jongstleden hield FEBIAC in het Huis van de Automobiel haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Een politiek debat ‘Quo Vadis Mobilitas?’ luisterde dit evenement op; een evenement dat open stond voor alle leden en relaties van de federatie. Het panel voor dit debat werd gevormd door het geheel van ministers - of hun vertegenwoordigers – die mobiliteit in hun competentiegebied hebben. [Lezen]

CONSUMENTENONDERZOEK (MAART 2015)

Gelieve hierbij ons FEBIAC INFO themanummer te vinden betreffende het consumentenonderzoek dat wij lieten uitvoeren over autogebruik en autobezit. Dit onderzoek werd vandaag, donderdag, voorgesteld in Autoworld. [Lezen]

PRIJSVERMINDERINGEN OP VOERTUIGEN: FEBIAC EN DE FOD ECONOMIE STELLEN AANBEVELINGEN OP (JANUARI 2015)

U herinnert het zich vast nog: tijdens het Auto- en Motorsalon van begin dit jaar voerde de FOD Economie controles uit omdat zij de eerlijkheid van bepaalde reclames betwist. Meer specifiek wat betreft de manier waarop prijsverminderingen worden aangekondigd in onze automobielbranche. Tegelijk kreeg onze federatie ook vragen van haar leden om verduidelijking over de wetgeving en hoe die correct toe te passen. Om die redenen hebben FEBIAC en de FOD besloten om hierover gezamenlijke aanbevelingen op te stellen; dit vanzelfsprekend in samenspraak met stakeholders bij onze ledenbedrijven.  [Lezen]

DE REGEERAKKOORDEN ONDER DE LOEP (JANUARI 2015)

In de aanloop naar de federale verkiezingen en de verkiezingen van gewesten en gemeenschappen op 25 mei van dit jaar, heeft FEBIAC alles in het werk gesteld om de verscheidene politieke partijen te informeren over de kerndossiers die de automobielbranche aanbelangen en waarvan onze federatie verwachtte dat zij een neerslag zouden vinden in de regeerakkoorden die na de verkiezingen door de nieuwe coalities zouden worden opgesteld. Vandaag kunnen wij de analyse maken van deze regeerakkoorden en van de mate en manier waarop onze bekommernissen weerklank hebben gevonden. In de volgende hoofdstukken vindt u onze lezing van respectievelijk het federale, Brusselse, Vlaamse en Waalse regeerakkoord. [Lezen]

RONDE VAN BELGIË ‘NEW ENERGY’ EEN PREMIÈRE DIE WELLICHT NAVOLGING KRIJGT ... (JANUARI 2015)

Van 14 tot 16 november vond de eerste editie van de Ronde van België ‘New Energy’ plaats, een regelmatigheidsrit die dit jaar was voorbehouden aan hybridewagens. Dit evenement, georganiseerd door DG Sport om wagens op alternatieve energie proactief te promoten, kreeg de volledige steun van onze federatie. [Lezen]

DOEN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN (FIJN) STOF OPWAAIEN? (JANUARI 2015)

Heel recent werd de (milieubewuste) automobilist opgeschrikt door de verklaringen van een onderzoeker van Transport & Mobility Leuven (TML) als zouden elektrische voertuigen haast net zoveel fijnstof produceren als benzinewagens. Elektrische voertuigen zouden in de ogen van de betrokken onderzoeker geen stap vooruit betekenen in het verduurzamen van onze mobiliteit. Integendeel, de hogere aanschafprijs zou de investering niet rechtvaardigen en bovendien zouden incentives voor elektrische voertuigen eveneens hun doel voorbijschieten. Een boodschap die gretig werd opgepikt door de media, maar waar FEBIAC onmiddellijk nuancering en correctie aan heeft aangebracht. Zonder dat wij hierbij de steeds betere milieuprestaties van verbrandingsmotoren minimaliseren, en in de wetenschap dat onze mobiliteit ook de komende jaren nog fundamenteel afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen. [Lezen]

SLIMME FISCALITEIT VOOR BETERE MOBILITEIT (22/10/2013)

U vindt de documenten over de studie FEBIAC / PwC ‘ Slimme fiscaliteit voor betere mobiliteit ’ via de links hieronder [Lezen]

GENORMALISEERD VERBRUIK VS. REËEL VERBRUIK: DE THEORIE EN DE PRAKTIJK (MEI 2013)

Wanneer u onlangs nog eens de showroom van een garage bezocht hebt, hebt u ongetwijfeld de CO2-gegevens bekeken van de auto waarop u uw oog had laten vallen. In tijden van milieubewustzijn en crisis is het verbruik immers meer dan ooit een criterium bij de keuze van een auto. [Lezen]

RING ROND BRUSSEL : EXTRA CAPACITEIT VOOR VLOTTER, VEILIGER EN MULTIMODAAL VERKEER (MEI 2013)

Bij het verschijnen van dit nummer heeft de Vlaamse regering normaliter al de knoop doorgehakt over hoe zij de overbelaste Brusselse ring (R0) wil vlottrekken. Verscheidene scenario’s liggen ter tafel, maar de grootste kanshebber is wellicht een verbreding van de bestaande ring. [Lezen]

VLAAMS BESLUIT INZAKE TERREINEN VOOR GEMOTORISEERDE SPORTEN BLIJFT DODE LETTER (MEI 2013)

De motorcrosssport leeft sterk in België. Het blijft de enige sporttak waarin België liefst 15 wereldkampioenen heeft. Nochtans wordt het draagvlak bij het grote publiek kleiner en dit ondanks de talrijke inspanningen van de sector (federaties, industrie, rijders, organisatoren) om de hinder zoveel mogelijk te beperken. [Lezen]

10 AANBEVELINGEN VOOR EEN ROBUUST WEGENNET (JANUARI 2013)

Meerdere honderden kilometer file op de snelwegen, dat is de boodschap die dag na dag de radiouitzendingen ‘opluistert’. Maar naast structurele files op de hoofdverkeerassen zijn er nog veel meer bronnen van ergernis, vertraging en onveiligheid: onduidelijke of inconsequent aangelegde weginfrastructuur en kruispunten, nietgesynchroniseerde verkeerslichten, onderbenutte of overbelaste infrastructuur, eindeloos lijkende werkzaamheden, en ga zo maar door. [Lezen]

FEDERALE INCENTIVES VOOR SCHONE VOERTUIGEN VERDWIJNEN. OVER NAAR DE GEWESTEN. (NOVEMBER 2012)

Het afgelopen decennium werd door de federale regering een reeks initiatieven genomen om de CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen van particuliere eigenaars te verminderen.  [Lezen]

NIEUWE BEREKENING VAN HET VOORDEEL VAN ALLE AARD : WAT IS DE IMPACT ERVAN OP DE VLOOTMARKT? (NOVEMBE

Op 1 januari van dit jaar werd een nieuw systeem ingevoerd om het voordeel van alle aard (VAA) te berekenen voor werknemers en bedrijfsleiders die van de werkgever een auto ter beschikking hebben gekregen en die auto ook privé mogen gebruiken. [Lezen]

TEVEEL SORTEREN MAAKT SORTEREN ONMOGELIJK (NOVEMBER 2012)

Zoals u weet, is milieu een gewestelijke bevoegdheid. Maar niet alle gewesten hebben dezelfde ambities op dat vlak. Zo lezen we op de site van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen- Maatschappij) onder meer het volgende: “Belangrijke inspanningen worden geleverd om met het Vlaamse beleid erkend te worden op het internationaal forum en in het bijzonder op Europees niveau, zodat er met de inbreng van OVAM en dus Vlaanderen rekening wordt gehouden.” [Lezen]


>>