U bent hier  ›Home› Dossiers


Aantal dossiers: 70    Pagina(s): 1 / 4

JAARVERSLAG 2016: DE AUTO

 [Lezen]

De implementatie van ecocombi’s in de drie Gewesten: een stand van zaken

Ecocombi’s of Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (VLZ) zijn voertuigen die tot 25,25 meter (in plaats van 18,75 meter) lang mogen zijn en waarvan het maximale treingewicht werd opgetrokken tot 60 ton (in plaats van 44 ton). Deze combinaties kunnen in bepaalde gevallen bestaan uit drie voertuigen met twee zwenkpunten. De technische voorwaarden waaraan deze voertuigen moeten voldoen met betrekking tot de lading en de chauffeurs, zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 19 maart 2012 met betrekking tot langere en zwaardere voertuigen ingezet tijdens pilootprojecten. [Lezen]

De impact van de nieuwe regelgeving over voertuigemissies

Autoverkeer blijft, ondanks de indrukwekkende vooruitgang van de voorbije jaren door dwingende Europese regelgeving en inspanningen van automobielindustrie, een belangrijke bron van CO2 en schadelijke uitstoot in onze atmosfeer. In vele Europese steden worden de doelstellingen voor luchtkwaliteit niet gehaald en wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar het groeiende autogebruik, maar ook naar de voertuigen zelf. Nieuwe, strengere testmethodes moeten voor dat laatste soelaas brengen. Wij bespreken de impact van deze nieuwe tests. [Lezen]

PRIJSVERMINDERINGEN OP VOERTUIGEN: FEBIAC EN DE FOD ECONOMIE STELLEN AANBEVELINGEN OP (JANUARI 2015)

U herinnert het zich vast nog: tijdens het Auto- en Motorsalon van begin dit jaar voerde de FOD Economie controles uit omdat zij de eerlijkheid van bepaalde reclames betwist. Meer specifiek wat betreft de manier waarop prijsverminderingen worden aangekondigd in onze automobielbranche. Tegelijk kreeg onze federatie ook vragen van haar leden om verduidelijking over de wetgeving en hoe die correct toe te passen. Om die redenen hebben FEBIAC en de FOD besloten om hierover gezamenlijke aanbevelingen op te stellen; dit vanzelfsprekend in samenspraak met stakeholders bij onze ledenbedrijven.  [Lezen]

RONDE VAN BELGIË ‘NEW ENERGY’ EEN PREMIÈRE DIE WELLICHT NAVOLGING KRIJGT ... (JANUARI 2015)

Van 14 tot 16 november vond de eerste editie van de Ronde van België ‘New Energy’ plaats, een regelmatigheidsrit die dit jaar was voorbehouden aan hybridewagens. Dit evenement, georganiseerd door DG Sport om wagens op alternatieve energie proactief te promoten, kreeg de volledige steun van onze federatie. [Lezen]

DOEN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN (FIJN) STOF OPWAAIEN? (JANUARI 2015)

Heel recent werd de (milieubewuste) automobilist opgeschrikt door de verklaringen van een onderzoeker van Transport & Mobility Leuven (TML) als zouden elektrische voertuigen haast net zoveel fijnstof produceren als benzinewagens. Elektrische voertuigen zouden in de ogen van de betrokken onderzoeker geen stap vooruit betekenen in het verduurzamen van onze mobiliteit. Integendeel, de hogere aanschafprijs zou de investering niet rechtvaardigen en bovendien zouden incentives voor elektrische voertuigen eveneens hun doel voorbijschieten. Een boodschap die gretig werd opgepikt door de media, maar waar FEBIAC onmiddellijk nuancering en correctie aan heeft aangebracht. Zonder dat wij hierbij de steeds betere milieuprestaties van verbrandingsmotoren minimaliseren, en in de wetenschap dat onze mobiliteit ook de komende jaren nog fundamenteel afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen. [Lezen]

10 AANBEVELINGEN VOOR EEN ROBUUST WEGENNET (JANUARI 2013)

Meerdere honderden kilometer file op de snelwegen, dat is de boodschap die dag na dag de radiouitzendingen ‘opluistert’. Maar naast structurele files op de hoofdverkeerassen zijn er nog veel meer bronnen van ergernis, vertraging en onveiligheid: onduidelijke of inconsequent aangelegde weginfrastructuur en kruispunten, nietgesynchroniseerde verkeerslichten, onderbenutte of overbelaste infrastructuur, eindeloos lijkende werkzaamheden, en ga zo maar door. [Lezen]

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012: 10 AANDACHTSPUNTEN VAN FEBIAC (AUGUSTUS 2012)

In het kader van de nakende gemeenteraadsverkiezingen wenst de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie FEBIAC deze zesjaarlijkse gebeurtenis aan te grijpen om haar visie en principes over duurzame mobiliteit onder de aandacht te brengen en naar het lokale niveau te vertalen. Steden en gemeenten hebben namelijk heel wat bevoegdheden en beleidsruimte die een invloed hebben op verkeer, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit.

Hieronder volgen 10 FEBIAC-krachtlijnen die een leidraad en inspiratiebron willen zijn voor de toekomstige lokale beleidsmakers.  [Lezen]

ONTWERP PARKEERBELEIDSPLAN BRUSSEL (NOVEMBER 2011)

De Brusselse regering beslist binnenkort over een gewestelijk parkeerbeleidsplan waardoor er niet enkel 45.000 parkingplaatsen zullen verdwijnen, het parkeren dreigt ook duurder te worden. [Lezen]

KLEINE AUTO’S, VEILIGE AUTO’S? (NOVEMBER 2011)

Nooit eerder waren kleine auto’s zo goedkoop: verscheidene constructeurs bieden vandaag auto’s aan voor 6000 euro of minder, zeker nu meerdere modellen kunnen genieten van een eco- en/of recyclagepremie. [Lezen]

AUTO-EN MOTORECLAME IN HET CO2-VIZIER (MEI 2011)

De afgelopen maanden laaide de discussie over de autoreclame en CO2 opnieuw op, meer bepaald de mate waarin de geldende regelgeving over de vermelding van CO2-uitstoot en verbruik wordt nageleefd. De aanleiding hiervoor was de indiening in de federale Kamer van een wetsvoorstel dat maar liefst 20% van de oppervlakte van een gedrukte autoreclame wilde voorbehouden voor vermeldingen van CO2-uitstoot, verbruik en ecoscore. [Lezen]

FIRMAWAGENS EN LUCHTKWALITEIT: DE WERKELIJKE CIJFERS (MEI 2011)

Om de haverklap wordt partiële of vaak ook onjuiste berichtgeving over de firmawagens de wereld ingestuurd. Zo zouden firmawagens schadelijker zijn voor het milieu dan privé- wagens (wagens ingeschreven op naam van particulieren), wat sommigen dan als argument aanvoeren om het fiscaal regime van de firmawagens dus maar af te bouwen. [Lezen]

MEMORANDUM MET 15 KRACHTLIJNEN (MEI 2009)

In het licht van de gewestelijke en Europese verkiezingen van 7 juni, stelt FEBIAC aan de politieke partijen in ons land een memorandum voor met 15 krachtlijnen. Zij zetten tevens enkele bakens uit voor de toekomstige beleidsmakers om samen met alle stakeholders te streven naar een meer mobiele, milieuvriendelijke en verkeersveilige samenleving. [Lezen]

ELEKTRISCHE AUTO’S : DE TOEKOMST VOOR BELGIË ? (MEI 2009)

De laatste maanden kan men er moeilijk naast kijken: de elektrificatie maakt opnieuw opmars in de automobielsector. We hoeven maar naar de salons van Detroit of Genève te kijken, om te zien dat nieuwe prototypes steeds meer elektrisch gestuurde componenten bevatten, en dat de elektrische aandrijving, die een tijdje uit het zicht verdwenen was, nu weer helemaal terug is. [Lezen]

NORMVERBRUIK EN REËEL VERBRUIK VAN AUTO’S, HET VERHAAL ACHTER DE CIJFERS (JANUARI 2009)

Eerder dit jaar werd er in pers en media wat opschudding gecreëerd over de officiële verbruikscijfers van auto’s. Dat gebeurde toen Test-Aankoop op een duidelijk verschil wees tussen het opgegeven verbruik van een automodel en het verbruik dat Test-Aankoop zelf bij gebruik op de openbare weg vaststelde. Ook andere verenigingen en drukkingsgroepen haalden dit verschil al meermaals aan om strengere emissienormen te eisen of om de autoconstructeurs te beschuldigen van het publiceren van valse verbruikscijfers. [Lezen]

GROENE FISCALITEIT: DE AUTO OP DE EERSTE LIJN (JANUARI 2009)

Waalse ecobonus/malus, Vlaamse (en weldra Brusselse?) ecoscore, bestaande en toekomstige federale maatregelen: de groene fiscaliteit heeft van schone auto’s een politieke prioriteit gemaakt, tot grote tevredenheid van de industriële sector. Bernard Clerfayt, staatssecretaris bevoegd voor de groene fiscaliteit, en Luc Bontemps, gedelegeerd bestuurder van FEBIAC, wisselden in dat verband van gedachten voor een interview met de krant La Libre Belgique. [Lezen]

IS DE BELGISCHE MARKT VOOR NIEUWE AUTO’S “GROEN”? (MEI 2008)

Op een moment waarop het probleem van de CO2- emissies meer dan ooit centraal staat –en waarbij het niet onmogelijk is dat de Europese doelstellingen om de uitstoot van dat broeikasgas te beperken, voor de auto-industrie gewijzigd worden- heeft Febiac een voorlopige balans willen opstellen van de maatregelen die België, zowel op federaal als op regionaal niveau, genomen heeft. Hebben kortingen of andere bonussen het gewenste effect op de potentiële koper van een nieuwe auto? Volstaan die maatregelen om tot een gedragswijziging te komen? [Lezen]

WAT IS DE MILIEU-IMPACT VAN EEN WAGEN? (FEBRUARI 2008)

Een wagen is een complex product. Hij bestaat uit meer dan 1.500 onderdelen, opgebouwd uit een lange lijst materialen, van staal tot PVC, van aluminium tot rubber. Hij rijdt op benzine, diesel of LPG, die uit aardolie geproduceerd worden, of op aardgas, biobrandstoffen... [Lezen]

HOE WERKT EEN MOTOR? (FEBRUARI 2008)

Om te begrijpen hoe de verschillende uitlaatgassen tijdens het rijden tot stand komen, is het belangrijk om te weten hoe de motor van de wagen werkt. De klassieke verbrandingsmotor zit eigenlijk eenvoudig in elkaar: benzine- en dieselmotoren zijn opgebouwd uit cilinders, ook wel verbrandingskamers genoemd. [Lezen]

WELKE EISEN STELT DE WETGEVER AAN DE UITLAATGASSEN VAN AUTO’S? (FEBRUARI 2008)

Auto’s moeten voldoen aan strenge milieueisen. De belangrijkste op vlak van emissiebeperking zijn de zogenaamde Euro-normen. Deze Europese limietwaarden beperken de uitstoot van NOx, HC, CO en PM. Sinds de invoering van de eerste norm in 1992, Euro-1, is de uitstoot van deze stoffen met meer dan 80% teruggedrongen. [Lezen]


>>