U bent hier  ›Home› Dossiers


Aantal dossiers: 57    Pagina(s): 1 / 3

WLTP staat voor Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure.

Met deze wereldwijd aanvaarde methode bepaalt men CO2-uitstoot, brandstofverbruik en elektrisch bereik van lichte voertuigen (personenwagens en bestelwagens). [Lezen]

JAARVERSLAG 2016: DE BEDRIJFSVOERTUIGEN

 [Lezen]

JAARVERSLAG 2016: DE AUTO

 [Lezen]

JAARVERSLAG 2016: GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS

 [Lezen]

De implementatie van ecocombi’s in de drie Gewesten: een stand van zaken

Ecocombi’s of Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (VLZ) zijn voertuigen die tot 25,25 meter (in plaats van 18,75 meter) lang mogen zijn en waarvan het maximale treingewicht werd opgetrokken tot 60 ton (in plaats van 44 ton). Deze combinaties kunnen in bepaalde gevallen bestaan uit drie voertuigen met twee zwenkpunten. De technische voorwaarden waaraan deze voertuigen moeten voldoen met betrekking tot de lading en de chauffeurs, zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 19 maart 2012 met betrekking tot langere en zwaardere voertuigen ingezet tijdens pilootprojecten. [Lezen]

De impact van de nieuwe regelgeving over voertuigemissies

Autoverkeer blijft, ondanks de indrukwekkende vooruitgang van de voorbije jaren door dwingende Europese regelgeving en inspanningen van automobielindustrie, een belangrijke bron van CO2 en schadelijke uitstoot in onze atmosfeer. In vele Europese steden worden de doelstellingen voor luchtkwaliteit niet gehaald en wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar het groeiende autogebruik, maar ook naar de voertuigen zelf. Nieuwe, strengere testmethodes moeten voor dat laatste soelaas brengen. Wij bespreken de impact van deze nieuwe tests. [Lezen]

Quo Vadis Mobilitas? – Terugblik op de Algemene Vergadering van FEBIAC

Op woensdag 24 juni jongstleden hield FEBIAC in het Huis van de Automobiel haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Een politiek debat ‘Quo Vadis Mobilitas?’ luisterde dit evenement op; een evenement dat open stond voor alle leden en relaties van de federatie. Het panel voor dit debat werd gevormd door het geheel van ministers - of hun vertegenwoordigers – die mobiliteit in hun competentiegebied hebben. [Lezen]

RONDE VAN BELGIË ‘NEW ENERGY’ EEN PREMIÈRE DIE WELLICHT NAVOLGING KRIJGT ... (JANUARI 2015)

Van 14 tot 16 november vond de eerste editie van de Ronde van België ‘New Energy’ plaats, een regelmatigheidsrit die dit jaar was voorbehouden aan hybridewagens. Dit evenement, georganiseerd door DG Sport om wagens op alternatieve energie proactief te promoten, kreeg de volledige steun van onze federatie. [Lezen]

DOEN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN (FIJN) STOF OPWAAIEN? (JANUARI 2015)

Heel recent werd de (milieubewuste) automobilist opgeschrikt door de verklaringen van een onderzoeker van Transport & Mobility Leuven (TML) als zouden elektrische voertuigen haast net zoveel fijnstof produceren als benzinewagens. Elektrische voertuigen zouden in de ogen van de betrokken onderzoeker geen stap vooruit betekenen in het verduurzamen van onze mobiliteit. Integendeel, de hogere aanschafprijs zou de investering niet rechtvaardigen en bovendien zouden incentives voor elektrische voertuigen eveneens hun doel voorbijschieten. Een boodschap die gretig werd opgepikt door de media, maar waar FEBIAC onmiddellijk nuancering en correctie aan heeft aangebracht. Zonder dat wij hierbij de steeds betere milieuprestaties van verbrandingsmotoren minimaliseren, en in de wetenschap dat onze mobiliteit ook de komende jaren nog fundamenteel afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen. [Lezen]

GENORMALISEERD VERBRUIK VS. REËEL VERBRUIK: DE THEORIE EN DE PRAKTIJK (MEI 2013)

Wanneer u onlangs nog eens de showroom van een garage bezocht hebt, hebt u ongetwijfeld de CO2-gegevens bekeken van de auto waarop u uw oog had laten vallen. In tijden van milieubewustzijn en crisis is het verbruik immers meer dan ooit een criterium bij de keuze van een auto. [Lezen]

VLAAMS BESLUIT INZAKE TERREINEN VOOR GEMOTORISEERDE SPORTEN BLIJFT DODE LETTER (MEI 2013)

De motorcrosssport leeft sterk in België. Het blijft de enige sporttak waarin België liefst 15 wereldkampioenen heeft. Nochtans wordt het draagvlak bij het grote publiek kleiner en dit ondanks de talrijke inspanningen van de sector (federaties, industrie, rijders, organisatoren) om de hinder zoveel mogelijk te beperken. [Lezen]

TEVEEL SORTEREN MAAKT SORTEREN ONMOGELIJK (NOVEMBER 2012)

Zoals u weet, is milieu een gewestelijke bevoegdheid. Maar niet alle gewesten hebben dezelfde ambities op dat vlak. Zo lezen we op de site van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen- Maatschappij) onder meer het volgende: “Belangrijke inspanningen worden geleverd om met het Vlaamse beleid erkend te worden op het internationaal forum en in het bijzonder op Europees niveau, zodat er met de inbreng van OVAM en dus Vlaanderen rekening wordt gehouden.” [Lezen]

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012: 10 AANDACHTSPUNTEN VAN FEBIAC (AUGUSTUS 2012)

In het kader van de nakende gemeenteraadsverkiezingen wenst de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie FEBIAC deze zesjaarlijkse gebeurtenis aan te grijpen om haar visie en principes over duurzame mobiliteit onder de aandacht te brengen en naar het lokale niveau te vertalen. Steden en gemeenten hebben namelijk heel wat bevoegdheden en beleidsruimte die een invloed hebben op verkeer, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit.

Hieronder volgen 10 FEBIAC-krachtlijnen die een leidraad en inspiratiebron willen zijn voor de toekomstige lokale beleidsmakers.  [Lezen]

BRUSSELS KLIMAAT- EN LUCHTPLAN : NIEUWE REM OP BRUSSELSE MOBILITEIT? (MEI 2012)

De Brusselse regering keurde einde vorig jaar een alomvattend wetboek goed inzake lucht, klimaat en energie, afgekort BWELKE/COBRACE. De bedoeling is om bestaande milieuordonnanties te bundelen in een gestructureerd geheel en om daarnaast ook nieuwe ambities vast te leggen die overeenstemmen met de milieu- en sociale uitdagingen waarop het Gewest een antwoord moet bieden. [Lezen]

DE TOEKOMST VAN AFGEDANKTE VOERTUIGEN VOLGENS FEBELAUTO (MEI 2012)

Als beheersorganisme voor afgedankte voertuigen in België is het de taak van Febelauto om de inzameling, verwerking en recyclage van autowrakken in goede banen te leiden. [Lezen]

EUROPEES WITBOEK VERVOERBELEID 2011-2020: DUIDELIJKE TARGETS, ACHTERHAALDE OPLOSSINGEN (MEI 2011)

Eind maart heeft de Europese Commissie haar nieuwe strategie inzake het Europese vervoerbeleid neergelegd in het Witboek “Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte - werken aan een concurrerend en zuinig vervoersysteem”. Het Witboek wordt met gemengde gevoelens onthaald en lokte al heel wat discussie uit. [Lezen]

AUTO-EN MOTORECLAME IN HET CO2-VIZIER (MEI 2011)

De afgelopen maanden laaide de discussie over de autoreclame en CO2 opnieuw op, meer bepaald de mate waarin de geldende regelgeving over de vermelding van CO2-uitstoot en verbruik wordt nageleefd. De aanleiding hiervoor was de indiening in de federale Kamer van een wetsvoorstel dat maar liefst 20% van de oppervlakte van een gedrukte autoreclame wilde voorbehouden voor vermeldingen van CO2-uitstoot, verbruik en ecoscore. [Lezen]

CNG: EEN ALTERNATIEF DAT HET OVERWEGEN WAARD IS (MEI 2011)

Op 17 februari jongstleden werd in Halle het eerste Belgische CNG-station voor het “grote publiek” geopend. Hoewel dit een belangrijke etappe is om een brandstof populair te maken, blijft CNG veel te sterk miskend door de consument, ondanks een aantal duidelijke voordelen. [Lezen]

CO2: NU OOK LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN IN HET VIZIER (NOVEMBER 2009)

Toen in april de veelbesproken Europese verordening betreffende de CO2-uitstoot van personenwagens van kracht werd, was de inkt nog niet droog of de Commissie was al bezig met een opvolger. Het doelwit: de lichte bedrijfsvoertuigen. De Commissie stelt immers dat het aantal lichte bedrijfsvoertuigen in Europa toeneemt, en dat in deze sector nog weinig vooruitgang geboekt is met betrekking tot zuinigheid. Het is volgens de Commissie dan ook van groot belang dat ook in deze sector een belangrijke reductie bereikt wordt. Eind oktober deed de Commissie dan ook een voorstel van tekst om dit probleem aan te pakken. [Lezen]

QUADS: SOMS HINDERLIJK, DUS MAAR VERBIEDEN? (NOVEMBER 2009)

Er heerst heel wat onwetendheid ivm quads en andere 4-wielige motorvoertuigen. Net daarom, en door de groeiende populariteit van de quads, besliste FEBIAC al in september 2006 een themabrochure uit te brengen die duidelijkheid in deze groeiende markt moet brengen. In de brochure komen, aan de hand van een aantal eenvoudige teksten, voorbeelden en foto’s, verschillende thema’s aan bod: wat is eigenlijk een quad, de verschillende soorten quads, waar kan er best gereden worden en uiteraard bevat deze ook tal van nuttige gebruikstips. Dat deze themabrochure zijn nut heeft, wordt vandaag maar pijnlijk genoeg bewezen. [Lezen]


>>