U bent hier  ›Home› Dossiers


Aantal dossiers: 21    Pagina(s): 1 / 2

JAARVERSLAG 2016: DE BEDRIJFSVOERTUIGEN

 [Lezen]

10 AANBEVELINGEN VOOR EEN ROBUUST WEGENNET (JANUARI 2013)

Meerdere honderden kilometer file op de snelwegen, dat is de boodschap die dag na dag de radiouitzendingen ‘opluistert’. Maar naast structurele files op de hoofdverkeerassen zijn er nog veel meer bronnen van ergernis, vertraging en onveiligheid: onduidelijke of inconsequent aangelegde weginfrastructuur en kruispunten, nietgesynchroniseerde verkeerslichten, onderbenutte of overbelaste infrastructuur, eindeloos lijkende werkzaamheden, en ga zo maar door. [Lezen]

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012: 10 AANDACHTSPUNTEN VAN FEBIAC (AUGUSTUS 2012)

In het kader van de nakende gemeenteraadsverkiezingen wenst de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie FEBIAC deze zesjaarlijkse gebeurtenis aan te grijpen om haar visie en principes over duurzame mobiliteit onder de aandacht te brengen en naar het lokale niveau te vertalen. Steden en gemeenten hebben namelijk heel wat bevoegdheden en beleidsruimte die een invloed hebben op verkeer, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit.

Hieronder volgen 10 FEBIAC-krachtlijnen die een leidraad en inspiratiebron willen zijn voor de toekomstige lokale beleidsmakers.  [Lezen]

CO2: NU OOK LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN IN HET VIZIER (NOVEMBER 2009)

Toen in april de veelbesproken Europese verordening betreffende de CO2-uitstoot van personenwagens van kracht werd, was de inkt nog niet droog of de Commissie was al bezig met een opvolger. Het doelwit: de lichte bedrijfsvoertuigen. De Commissie stelt immers dat het aantal lichte bedrijfsvoertuigen in Europa toeneemt, en dat in deze sector nog weinig vooruitgang geboekt is met betrekking tot zuinigheid. Het is volgens de Commissie dan ook van groot belang dat ook in deze sector een belangrijke reductie bereikt wordt. Eind oktober deed de Commissie dan ook een voorstel van tekst om dit probleem aan te pakken. [Lezen]

MEMORANDUM MET 15 KRACHTLIJNEN (MEI 2009)

In het licht van de gewestelijke en Europese verkiezingen van 7 juni, stelt FEBIAC aan de politieke partijen in ons land een memorandum voor met 15 krachtlijnen. Zij zetten tevens enkele bakens uit voor de toekomstige beleidsmakers om samen met alle stakeholders te streven naar een meer mobiele, milieuvriendelijke en verkeersveilige samenleving. [Lezen]

DE MARKT VAN BEDRIJFSVOERTUIGEN IN 2005 (JUNI 2006)

De economische groei in het eurogebied liep terug van 2,1% in 2004 tot 1,3% in 2005. De daling, ingezet in 2004 en durend tot midden vorig jaar, was het gevolg van een vertragende wereldhandel, een matige Europese uitvoer door de sterke euro en een zwakke binnenlandse vraag door de hoge energieprijzen. (1) [Lezen]

EMISSIES VAN HET WEGVERKEER IN BELGIË 1990-2030 (MAART 2006)

Tussen 1990 en 2030 leggen auto’s en vrachtwagens steeds meer kilometers af op de Belgische wegen. De uitstoot van vervuilende stoffen, behalve het broeikasgas CO2, zal echter afnemen dankzij technologische verbeteringen. [Lezen]

UITSTOOT VAN BEDRIJFSVOERTUIGEN DRASTISCH AFGENOMEN (JANUARI 2006)

Er is al heel wat vooruitgang geboekt om tot een milieuvriendelijker en duurzaam wegtransport te komen, maar om de emissies nog verder te reduceren, is er meer overleg en dialoog tussen de belanghebbenden noodzakelijk. Dat was de eindconclusie van het ACEA Commercial Vehicle Event dat dit jaar ambtenaren van de EU-Commissie, Europese parlementsleden, vertegenwoordigers van de industrie en meer dan 120 deelnemers samenbracht. [Lezen]

EURO 5 (JANUARI 2006)

De Europese Commissie heeft zich tot doel gesteld om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Zij heeft daartoe het CAFE (Clean Air for Europe) programma gelanceerd. Verschillende mogelijke scenario’s worden er op hun doeltreffendheid geëvalueerd, maar ook op hun economische impact. [Lezen]

80KM PER UUR VOOR VRACHTWAGENS (JANUARI 2006)

De sp-a stelt voor om de maximumsnelheid voor vrachtwagens terug te brengen tot 80 km/u op snelwegen om een reductie van CO2-uitstoot te realiseren. FEBIAC argumenteert dat congestiebestrijding tot een veel grotere CO2-reductie leidt dan snelheidsverlaging en wil dat die piste voorrang krijgt. Bovendien moeten de economische gevolgen in rekening worden genomen. Ook de mogelijke effecten voor de verkeersveiligheid vragen een diepgaande analyse. [Lezen]

ACCIJNZEN OP MOTORBRANDSTOF (NOVEMBER 2005)

Eind oktober werd omwille van de aanhoudend hoge brandstofprijs het cliquet-systeem op de brandstofprijzen in de koelkast gestopt. Wij komen even terug op dit systeem en wat het de automobilist tot nu toe heeft gekost. De belasting op de motorbrandstof (accijnzen en BTW) vertegenwoordigt op zich alleen al 46 % van de ontvangsten die de staat realiseert op de auto, dit is meer dan 5,4 miljard euro per jaar. Een inkomstenbron die nog niet op het punt staat om op te drogen! [Lezen]

TRUCKS EN VANS ANDERS BEKEKEN (JANUARI 2005)

De Salonperiode is het uitgelezen moment voor FEBIAC om trucks en vans op diverse vlakken van zich te laten horen en zien. Milieu, mobiliteit en verkeersveiligheid, het zijn stuk voor stuk thema’s die de transportsector ter harte neemt en waarin enorme inspanningen werden en worden gedaan. Hoe ver staan ze daarin vandaag? En wat hebben de constructeurs nog in petto? Een stand van zaken. [Lezen]

ZIN EN ONZIN VAN EEN CRUISE CONTROL-VERBOD IN VRACHTWAGENS (12/2003)

Naar aanleiding van diverse kop-staartaanrijdingen met vrachtwagens op enkele autosnelwegen, hebben verschillende parlementariërs de voorbije maanden gepleit voor een gebruiks- of installatieverbod van de Cruise Control (CC) in vrachtwagens. Vermoed wordt dat de technologie bijdraagt tot het ontstaan en/of de ernst van dergelijke ongevallen. [Lezen]

DE VERSNELDE INVOERING VAN ANTI-DODEHOEKSYSTEMEN : MET DE BESTE INTENTIES.

Medio september heeft de ministerraad de plotse beslissing genomen om de invoering van de verplichte installatie van anti-dodehoeksystemen te versnellen. Vanaf 1 januari 2003 moeten alle nieuwe vrachtwagens hiermee zijn uitgerust. Ook alle andere vrachtwagens die in het verkeer zijn en die zich na die datum voor technische keuring aanbieden, zouden (volgens de ons beschikbare informatie) over een anti-dodehoeksysteem moeten beschikken. [Lezen]

WEG MET DE DODE HOEK!

De dode hoek vormt een belangrijk probleem in de verkeersveiligheid en ligt ieder jaar aan de basis van talrijke ongevallen. Om deze situatie te verhelpen, lanceert Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevrouw Isabelle Durant, in samenwerking met GOCA en het BIVV, een actie om de plaatsing van antidodehoeksystemen te bevorderen. [Lezen]

DUURZAME MOBILITEIT IN DE PRAKTIJK (JANUARI 2002)

De brochure bevat een aantal opmerkelijke resultaten van een telefonische mobiliteitsenquête die in oktober 2001 werd afgenomen bij 1.000 Belgen. Verder worden enkele interessante projecten toegelicht van ondernemingen, die het personen- en goederenvervoer, dat zij door hun activiteiten teweegbrengen, zo efficiënt mogelijk trachten te organiseren. Tot slot plaatst FEBIAC een aantal overheidsprojecten in de kijker, die getoetst worden aan gelijkaardige projecten uit het buitenland. [Lezen]

DE ROL VAN HET BEDRIJFSVOERTUIG IN DE 21ste EEUW: EEN DUURZAME ONTWIKKELING NAAR 2020

In 2020 produceren de bedrijfsvoertuigen nauwelijks nog emissies en zijn ze zuinig en stil. Dat is het resultaat van de niet aflatende inspanningen van de constructeurs om de milieuhinder, veroorzaakt door alle bedrijfsvoertuigen, van lichte bestelwagens tot en met zware vrachtwagens, tot een minimum te beperken. De lichte bedrijfsvoertuigen hebben de vruchten geplukt van de milieutechnische ontwikkelingen van de personenwagens. Er verschijnen meer en meer hybride voertuigen op de markt en bestelwagens met brandstofcellen zijn het neusje van de zalm, ideaal voor de goederendistributie in een stedelijke omgeving. Voor zware vrachtwagens blijft de dieselmotor de absolute referentie. Dankzij de toepassing van roetfilters en katalysatoren en door de technologische evolutie van de motor, is de uitstoot van roetdeeltjes en stikstofoxiden tot een minimum herleid. Deze ontwikkeling van de dieselmotor en de optimalisering van banden en stroomlijn hebben het individuele brandstofverbruik van bedrijfsvoertuigen gevoelig verminderd. Samen met een reeks niet-technische maatregelen genomen door de overheid, heeft dit geleid tot een stabilisatie van het energieverbruik in de transportsector. Voor zwaardere transporttoepassingen in steden, zoals het openbaar vervoer, wordt een beroep gedaan op LPG- en aardgasmotoren. En nog is de technologische evolutie niet ten einde. De aardolievoorraden zijn immers eindig. Er wordt al volop uitgekeken naar opvolgers voor de dieselmotor. Uiteindelijk zal ook voor zwaar vervoer over langere afstanden overgeschakeld worden op brandstofcellen die hun energie halen uit waterstof. De stilte heerst weer op onze wegen en in onze steden. Motor- en bandengeluid werden immers duchtig aangepakt. Het bedrijfsvoertuig heeft zich in 2020 perfect aangepast aan een samenleving die duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel voert. [Lezen]

DE ROL VAN HET BEDRIJFSVOERTUIG IN DE 21ste EEUW: EXECUTIVE SUMMARY

Over 20 jaar is het wegvervoer volledig geïntegreerd in de duurzame ontwikkeling van onze 21ste eeuwse samenleving. De industrie zal de technologie ontwikkelen om te beantwoorden aan de eisen van een mobiele, milieubewuste en veilige maatschappij. Een doelgerichte politiek van de overheid dient deze evolutie te ondersteunen. [Lezen]

CONTROLE VAN HET REMSYSTEEM IN BELADEN TOESTAND

Iedereen herinnert zich nog de zware verkeersongevallen met vrachtwagens in 1997 en 1998. Eén van die ongevallen gebeurde in Stavelot waar een vrachtwagen, zwaar beladen met ontvlambare producten in een afdaling met een steile helling zonder remmen viel en zijn dolle rit beëindigde tegen enkele woningen waarbij heel wat slachtoffers vielen. Om een dergelijk drama te vermijden, besliste de wetgever de technische staat van de voertuigen dringend te verbeteren. De Europese Richtlijn 96/96/EG betreffende de technische controle van motorvoertuigen en hun aanhangwagens, die met name een controle voorziet van de efficiëntie van het remsysteem in beladen toestand, werd bijgevolg omgezet in een Belgische wet aan de hand van een Koninklijk Besluit van 15.12.1998. Het in praktijk brengen van deze controle, op het eerste zicht logische en eenvoudig uitvoerbare controle, leidt echter tot problemen. [Lezen]

DE TRUCK IN 2020 : EEN VEILIG TOEKOMSTPERSPECTIEF

Ook over 20 jaar is de aanwezigheid van vracht- en bestelwagens in het verkeer opvallend. Wel zijn ze minder prominent dan vandaag vertegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Een doorgedreven ontwikkeling van concepten van actieve en passieve veiligheid en de introductie van intelligente telematicasystemen hebben dit type voertuigen een stuk veiliger gemaakt. Niet alleen gebeuren er minder ongevallen; bij een ongeval zijn er ook minder slachtoffers onder de inzittenden van de truck zelf én bij andere weggebruikers die in het ongeval betrokken zijn. Het zwaar vervoer heeft al decennia lang z’n plaats in het verkeer van alledag. In 2020 vormt een doorgedreven intelligente 'driver assistance' een maximaal tegengewicht voor het risico dat bedrijfsvoertuigen door hun specifieke voertuigbouw en massa sowieso meedragen. Bovendien zijn er tegen die tijd inspanningen geleverd op het gebied van de verkeersinfrastructuur. Lichte bedrijfsvoertuigen mengen zich vlot met het personenvervoer in steden en woongebieden; zware trucks genieten op snelwegen en grote verbindingsassen van een infrastructuur die aan hun noden en beperkingen is aangepast en die een maximum aan veiligheid biedt. De chauffeurs van trucks en vans kunnen ten slotte genieten van een betere opleiding en van een permanente monitoring. Simulatoren helpen bij de vorming van chauffeurs, on-board systemen dragen maximaal bij tot het verlichten van hun taak. Kortom, in 2020 vormen voertuig, bestuurder en infrastructuur een symbiose waar de verkeersveiligheid wel bij vaart.  [Lezen]


>>