U bent hier  ›Home› Privacy Statement

Privacy Statement

Dit is de website van FEBIAC vzw.
Ons postadres is Woluwedal 46 bus 6, BE-1200 Brussel.
Ons BTW-nummer is BE 407 693 572.

Febiac vzw wil de toepasselijke wetgeving aangaande uw privacy zorgvuldig naleven, met name de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Febiac vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.

De registratiegegevens afkomstig van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer vormen de basisinformatie die vereist is voor de verschillende statistieken opgesteld door Febiac vzw.

De registratiegegevens afkomstig van de FOD bevatten ook de volgende persoonsgegevens:

 • De naam van de eigenaar van de nummerplaat
 • Het adres van de eigenaar van de nummerplaat

Febiac vzw staat onder meer in voor de voortdurende analyse van de evolutie van de Belgische automobielsector en stelt dan ook hoofdzakelijk statistieken en marktstudies op. Op die manier verstrekt zij aan alle spelers in de sector een brede waaier aan statistieke tellingen aan de hand waarvan zij hun commerciële activiteiten zo goed mogelijk kunnen beheren.

Deze gegevens worden om veiligheidsredenen ook meegedeeld aan de invoerders. Zo kunnen bijvoorbeeld onmiddellijk maatregelen genomen worden wanneer bepaalde voertuigen worden teruggeroepen omdat zij de veiligheid van de bestuurder en de passagiers in het gedrang brengen. De gegevens worden ook gebruikt om fraude te voorkomen (BTW-carrousel, niet naleven van de regelgeving voor selectieve distributie, enz.). De informatie aangaande schrappingen bevordert dan weer de bescherming van de privacy door te vermijden dat merken contact opnemen met personen die hun voertuigen niet langer gebruiken. De gegevens worden ten slotte ook gebruikt in het algemeen belang van de klant/consument (b.v. berekening van aanvang van garantie).

Verder vervullen wij de rol van bemiddelaar tussen de automobielsector en de FOD Mobiliteit en Vervoer, en vergemakkelijken wij de registratie van voertuigen door de technische gegevens van de voertuigen, meegedeeld door de fabrikanten en/of invoerders, door te spelen aan de FOD Mobiliteit en Transport,

Mogelijkheid tot raadpleging en/of correctie

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens in ons bezit. U kunt ook kosteloos alle incorrecte gegevens laten rechtzetten. In beide gevallen hoeft u enkel een e-mail te sturen naar veiligheidsconsulent@febiac.be of een brief naar:

T.a.v. Veiligheidsconsultant
Febiac vzw
Woluwedal 46, bus 6
BE-1200 Brussel

Zoals u zult begrijpen, dient u een fotokopie van uw identiteitskaart toe te voegen zodat Febiac op gepaste wijze kan nagaan of uw aanvraag gegrond is.

Na ontvangst van een aanvraag tot toegang beschikt Febiac over een termijn van 45 dagen om alle opgevraagde persoonsgegevens door te geven. Indien er een gegronde reden bestaat om deze gegevens niet of later door te geven, brengen wij u daar binnen dezelfde termijn van 45 dagen van op de hoogte.

Na ontvangst van een aanvraag tot rechtzetting beschikt Febiac over een termijn van een maand om de rechtzettingen of schrappingen mee te delen aan uzelf en aan andere betrokken partijen (de invoerder van het voertuig waarvoor u een nummerplaat bezit).

Recht van verzet

Als u zich wenst te verzetten tegen enige verdere verwerking van uw gegevens door Febiac vzw en de invoerder van het voertuig waarvoor u een nummerplaat bezit, kunt u uw aanvraag per e-mail opsturen naar veiligheidsconsulent@febiac.be of per brief naar:

T.a.v. Veiligheidsconsultant
Febiac vzw
Woluwedal 46, bus 6
BE-1200 Brussel

Wij vestigen echter uw aandacht op het feit dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt ter bevordering van de veiligheid en dat u door gebruik te maken van uw recht van verzet de invoerder zou kunnen ontheffen van bepaalde verantwoordelijkheden.

Vragen en klachten

Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens binnen de Federatie, kunt u een e-mail sturen naar veiligheidsconsulent@febiac.be of een brief naar:

T.a.v. Veiligheidsconsultant
Febiac vzw
Woluwedal 46, bus 6
BE-1200 Brussel

In geval van een klacht zal Febiac alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op uw klacht, kunt u zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 – 1000 Brussel


1. Communicatie via elektronische weg

Voor elk bezoek aan onze website herkent onze webserver enkel uw domeinnaam automatisch, en niet uw e-mailadres.

Tijdens uw bezoek aan onze site bewaren wij volgende gegevens:

 • uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u onze webpagina bezoekt;
 • uw e-mailadres als u berichten of vragen stuurt op onze site;
 • uw e-mailadres als u per e-mail correspondeert met ons;
 • uw e-mailadres als u deelneemt aan de discussiefora;
 • alle info die u ons vrijwillig gegeven hebt (bijvoorbeeld in het kader van info-enquêtes en/of inschrijvingen op de website).

Deze informatie wordt gebruikt om:

 • u info te geven over producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren, of die georganiseerd of aangeboden worden door onze leden (direct marketing);
 • marktstudies uit te voeren of statistieken op te stellen;
 • de inhoud van onze website te verbeteren;
 • de inhoud en lay-out van onze webpagina’s te personaliseren voor elke individuele bezoeker.

Als u liever geen informatie krijgt via elektronische weg, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie onder).

Op deze site worden cookies gebruikt (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsites en bevat een aantal gegevens over deze bezoeken):

 • om uw voorkeuren te registreren en u diensten en producten te kunnen aanbieden die aan die voorkeuren tegemoetkomen;
 • om info te registreren die specifiek is, zoals de webpagina’s die u gebruikt hebt om tot bij onze site te geraken;
 • om de vorige activiteiten op de website te registreren om u een betere service te kunnen bieden bij volgende bezoeken.

Wij hebben reeds aangepaste veiligheidsmaatregelen ingesteld om verlies, misbruik of verandering van de gegevens ontvangen op onze website, tegen te gaan.

2. Communicatie via de post

Als u ons uw postadres geeft via de website, zult u enkel de info krijgen waar u om gevraagd hebt, op het adres dat u ons doorgegeven hebt.

Wij gebruiken dit adres ook om u informatie door te geven in verband met producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren, of die georganiseerd of aangeboden worden door onze leden (direct marketing).

Als u liever geen informatie krijgt via de post, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie onder).

3. Communicatie via de telefoon

Als u ons uw telefoonnummer doorgeeft via onze website, kunt u door onze onderneming opgebeld worden om u informatie door te geven in verband met producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren, of die georganiseerd of aangeboden worden door onze leden (direct marketing).

Als u liever niet meer dergelijk opgebeld wordt, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie onder).

4. Recht van verzet / opt-out

Als u wenst dat wij uw gegevens in de toekomst niet meer verwerken om u onze producten of diensten (of die van onze leden, direct marketing) aan te bieden, volstaat het om een e-mail te sturen naar een van onderstaande adressen:

Als u geen mailings, telefoontjes of e-mails wil ontvangen van welke Belgische onderneming dan ook, kunt u contact opnemen met de dienst Robinson van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

 • telefonisch, op het nummer: +32 (0)78 77 00 12
 • per brief: BDMA, Robinsonlijst, Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden
 • on line: www.robinsonlist.be

5. Recht van toegang en verbetering van gegevens

U heeft recht op toegang tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken. U kunt eveneens alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben kosteloos laten verbeteren.

In deze twee gevallen volstaat het om een e-mail te sturen naar het volgende adres: webmaster@febiac.be.

6. Doorzending aan derden

Wij hebben geen partnerschap of bijzondere relaties met reclameagentschappen op het internet.

De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet afgestaan aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, behalve aan onze leden die producten of diensten aanbieden die u kunnen interesseren.

Als u niet wil dat uw e-mailadres aan onze leden wordt meegedeeld, hoeft u ons enkel een e-mail te sturen op het volgende adres: webmaster@febiac.be.

Als u denkt dat onze site ons "Privacy Statement" zoals hier beschreven niet respecteert, kunt u direct contact opnemen met onze onderneming op het volgende adres:

FEBIAC vzw
Woluwedal 46 bus 6
BE-1200 Brussel.