U bent hier  ›Home› Publicaties

Een nieuwe start in 2020

FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse automobiel- en tweewielerfederatie, heeft woensdag haar jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden. Dit evenement vond op digitale wijze plaats en werd opgeluisterd door tussenkomsten van dhr. Philippe Mersch (Voorzitter van FEDAMO – Groothertogdom Luxemburg), dhr. Steven van Eijck (Voorzitter van RAI – Nederland) en dhr. Eric-Marc Huitema (CEO van ACEA, de Vereniging van Europese autoconstructeurs).

Philippe Dehennin, de Voorzitter van FEBIAC, leidde het evenement in met een speech waarvan u hieronder de belangrijkste delen vindt:

… de talloze uitdagingen voor de sector ...

“De doelstellingen van onze sector op het gebied van duurzame ontwikkeling beantwoorden aan alle vragen die vandaag voorliggen: zowel ecologische, maatschappelijke als economische. We worden heden ten dage geconfronteerd met een steeds strengere regelgeving, met een toegenomen ecologische gevoeligheid en met een vernieuwd elan op gang gebracht door frisse denkwijzen. Tegelijkertijd moeten we het hoofd bieden aan diverse interne uitdagingen: marktverschuivingen, toenemende complexiteit, technische en digitale challenges, beveiliging van de toeleveringsketen, toegang tot grondstoffen en erosie van de marges. Stuk voor stuk interne en externe uitdagingen binnen een nieuw mobiliteitslandschap die ons ertoe dwingen om samen te werken met leveranciers van platformen met een collosale financiële macht.

De toekomst wordt een combinatie van ons huidige zakelijke model én van toekomstige mobiliteitsoplossingen. Het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en België zijn traditioneel erg gehecht aan het bestaande bezitsmodel maar tonen zich tegelijk een vruchtbare voedingsbodem voor toekomstige mobiliteitsoplossingen. De landen van de Benelux vormen een geïntegreerde en gediversifieerde economische regio: ze hebben diverse innovatielaboratoria voor mobiliteitssystemen opgezet. De optimalisering van mobiliteitsoplossingen voor steden biedt een enorm potentieel. Tot slot, en bovenal, bestaat onze gemeenschappelijke doelstelling erin om klanten een schonere, veiligere en meer betaalbare mobiliteit te bieden als motor van werkgelegenheid, groei en innovatie voor onze economieën.”

… de nood aan een samenwerking die alle sectoren en federaties overstijgt ...

“In de complexe en dynamische wereld van vandaag zijn partnerschappen een noodzaak. De federaties staan voor tal van uitdagingen en opportuniteiten. Alleen samen staan we sterk en kunnen we voortbouwen op ons erfgoed om een toekomst te creëren waarin duurzaamheidswaarden centraal staan. In het begin van dit jaar hebben FEBIAC en zeven andere grote werkgeversfederaties in België een platform rond emissiearme mobiliteit gelanceerd. Dat moet overheden helpen om de obstakels op de weg naar een emissiearme en emissievrije mobiliteit uit de weg te ruimen.

De debatten over mobiliteit, klimaat en energie zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. De autosector geeft de weg aan met geconnecteerde en milieuvriendelijke voertuigen. De voorbije jaren heeft FEBIAC de overheden meermaals gevraagd om hun deel van het werk uit te voeren. De federale Staat en de Gewesten trappelen echter ter plaatse wat betreft het invoeren van oplossingen om het verkeer vlotter te laten verlopen. Dat is inderdaad, zeker in dicht bevolkte gebieden, een hele uitdaging. Met onze talloze steden en dorpen en met de typisch Belgische lintbebouwing, is vlotte mobiliteit enkel haalbaar mits doorgedreven coördinatie. Een moeilijke oefening in een land waar soms zelf één stad onder verschillende territoriale bevoegdheden valt. Via een doorgedreven gebruik van informatie- en communicatietechnologie moet ons land zich een samenwerkend en verantwoordelijk mobiliteitsbeleid eigen maken.”

… geconnecteerde infrastructuur in België en Brussel …

“Waarom is er nog geen geconnecteerde infrastructuur in België? Dat is de vraag die ik me stel. Met uitzondering van Antwerpen blijft ons land hopeloos achter op het gebied van intelligente mobiliteit. Nochtans is die intelligente mobiliteit net de weg die we moeten inslaan met onze verkeersinfrastructuur. Luistert u, Brussel?

Al jarenlang levert het Brusselse mobiliteitsbeleid geen enkel overtuigend resultaat wat betreft het rendement van de verplaatsingen. Mobiliteitskeuzes worden gemaakt zonder enig overleg met de betrokken stakeholders. Het discours wordt er gepolariseerd tussen twee uitgangspunten; ‘een stad voor auto’s’ versus ‘een stad voor mensen’. Wegcapaciteit en doorstroming worden gestremd en bovengronds parkeren teruggedrongen zonder voorafgaande analyse van de impact op het leefmilieu of de noodzakelijke efficiëntie van personen- en goederenstromen. Men slaagt erin om meer verkeersopstoppingen te creëren met minder voertuigen. Het is zowaar surrealistisch!

Vandaar mijn vraag: Brussel, bent u al dan niet bereid om, mits engagementen van onze zijde en van de kant van de leveranciers van innovatieve mobiliteitsoplossingen – in het bijzonder diegenen die de gewenste modal schift mee zullen helpen realiseren –, om een evenwichtige Green Deal met ons af te sluiten? Een akkoord dat een geloofwaardig plan omvat over de verkeersdoorstroming van zowel auto, fiets als openbaar vervoer? Een plan ook over het parkeerbeleid en zeker ook over de installatie van publieke laadstations en laadinfrastructuur bij wooncollectiviteiten. Ik zou graag weten wat u hierover denkt.

De 5G-technologie geeft u de kans om op elk moment van de dag het gebruik van het wegennet en van het openbaar vervoer te sturen. Met de parkeerfaciliteiten als sturende variabele. Dankzij 5G draagt u bij tot een veiliger en vlotter verkeer, een betere toegankelijkheid van handelszaken en bedrijven, lagere emissies. Kortom, u krijgt een economie die zowel bloeiender en groener zal zijn en dit met respect voor de verwachtingen van elke burger, zowel de Brusselaar als de pendelaar.

Intelligente mobiliteit vereist een integrale aanpak. Het is de enige manier om zich te ontdoen van ‘overbodige’ kilometers. Wij als autosector zullen erover waken dat de resterende kilometers zo weinig mogelijk emissies met zich meebrengen, ook wat betreft het noodzakelijke laad- en losverkeer en de bevoorrading van bouwwerven.

Waarom doen we geen beroep op grote buitenlandse kenniscentra die hun sporen reeds hebben verdiend, en op de creatieve kracht van jonge geesten? Door gegevens te delen en dus efficiëntere transportstromen te creëren, houden we de hoofdstad van Europa, België, Wallonië en Vlaanderen welvarend, aangenaam en toegankelijk.”

… de gezondheidscrisis …

“We hebben zonet een nooit geziene gezondheidscrisis doorgemaakt. Momenteel beleven we een economische crisis zonder voorgaande qua vorm en intensiteit. We hebben een lockdownperiode achter de rug waarin de handel en industrie drie maanden lang volledig werden stilgelegd. De schade is bijzonder aanzienlijk.

Los van deze crisis die we moeten bezweren, staan we ook aan de vooravond van een omwenteling zoals de auto er sinds zijn uitvinding nooit eerder een heeft gekend. We hebben nochtans crises gekend en overwonnen.

We hebben cycli gekend en doorgemaakt. Boven op het puin dat de gezondheidscrisis heeft achtergelaten, worden we vandaag geconfronteerd met een aantal gelijktijdige veranderingen die op de automobielbranche inwerken:

  • Technologische disruptie door de elektrificatie en in het kielzog daarvan de zelfrijdende auto die de relatie tussen auto en bestuurder ingrijpend wijzigt.
  • Digitale veranderingen met geconnecteerde auto’s en met de waaier aan diensten voor klanten die zich rond de auto zullen ontwikkelen.
  • Maatschappelijke verschuivingen met een – alsmaar dwingendere – ecologische agenda en de evolutie van de mobiliteitsverwachtingen.

Om die redenen hebben FEBIAC, Traxio en Renta beslist om hun krachten te bundelen in België. Dit naar het voorbeeld van wat eerder ook al in Luxemburg gebeurde met het Luxemburgse House of Automobile, dat FEBIAC, Fedamo en Mobiz verenigt.

Traxio, Renta en FEBIAC zijn niet van plan om hun structuren te fuseren maar hebben zich wel voorgenomen om bepaalde resources beter en meer te coördineren om zo efficiënter te werken. Als vertegenwoordiger van de hele autosector willen we duidelijk van ons laten horen, met een helder en coherent discours.

Wij willen het besef voeden dat de ondernemingen uit onze sector vandaag al heel wat innovatieve oplossingen en nieuwe technologieën aanreiken die antwoorden bieden op maatschappelijke doelstellingen. Onze taak bestaat erin om de publieke verantwoordelijken – waarvan sommigen vandaag volstrekt doof blijven voor onze argumenten - duidelijk te maken dat we een sector van uitmuntendheid achter ons hebben staan; een van de belangrijkste sectoren op het gebied van innovatie, werkgelegenheid en industriële aanwezigheid in België. Wij, Traxio, Renta en FEBIAC, zijn ons bewust van die uitdagingen en willen gezamenlijk de transitie tot een goed einde brengen die onze burgers en bedrijven verlangen inzake toekomstgerichte mobiliteitsoplossingen.

Om obstakels uit de weg te ruimen, moeten overheden en privésectoren elkaar de hand reiken. Wanneer we, dag na dag, van vlotte, bereikbare en duurzame mobiliteit onze eerste vereiste willen maken, dan hebben nood aan de kennis, de investeringen en het enthousiasme van alle partijen.

Laten we inspiratie putten uit de snelheid waarmee Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg nieuwe mobiliteitsvormen implementeren. Ik hoop alvast dat de nieuwe volwaardige federale regering van België, ongeacht haar samenstelling, samen met de Gewesten eensgezind naar de toekomst zal kijken; dat zij de stem van FEBIAC, Traxio en Renta zal horen; en intelligente mobiliteit de plaats zal geven die ze verdient zodat we de economie nieuw leven kunnen inblazen. Daar verheug ik mij reeds op. Moge 2020 een nieuwe start zijn.”

Videolink
Jaarverslag 2020

Automotive Guide