U bent hier  ›Home› Dossiers


Aantal dossiers: 22    Pagina(s): 1 / 2

JAARVERSLAG 2016: DE BEDRIJFSVOERTUIGEN

 [Lezen]

JAARVERSLAG 2016: GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS

 [Lezen]

PRIJSVERMINDERINGEN OP VOERTUIGEN: FEBIAC EN DE FOD ECONOMIE STELLEN AANBEVELINGEN OP (JANUARI 2015)

U herinnert het zich vast nog: tijdens het Auto- en Motorsalon van begin dit jaar voerde de FOD Economie controles uit omdat zij de eerlijkheid van bepaalde reclames betwist. Meer specifiek wat betreft de manier waarop prijsverminderingen worden aangekondigd in onze automobielbranche. Tegelijk kreeg onze federatie ook vragen van haar leden om verduidelijking over de wetgeving en hoe die correct toe te passen. Om die redenen hebben FEBIAC en de FOD besloten om hierover gezamenlijke aanbevelingen op te stellen; dit vanzelfsprekend in samenspraak met stakeholders bij onze ledenbedrijven.  [Lezen]

DE REGEERAKKOORDEN ONDER DE LOEP (JANUARI 2015)

In de aanloop naar de federale verkiezingen en de verkiezingen van gewesten en gemeenschappen op 25 mei van dit jaar, heeft FEBIAC alles in het werk gesteld om de verscheidene politieke partijen te informeren over de kerndossiers die de automobielbranche aanbelangen en waarvan onze federatie verwachtte dat zij een neerslag zouden vinden in de regeerakkoorden die na de verkiezingen door de nieuwe coalities zouden worden opgesteld. Vandaag kunnen wij de analyse maken van deze regeerakkoorden en van de mate en manier waarop onze bekommernissen weerklank hebben gevonden. In de volgende hoofdstukken vindt u onze lezing van respectievelijk het federale, Brusselse, Vlaamse en Waalse regeerakkoord. [Lezen]

SLIMME FISCALITEIT VOOR BETERE MOBILITEIT (22/10/2013)

U vindt de documenten over de studie FEBIAC / PwC ‘ Slimme fiscaliteit voor betere mobiliteit ’ via de links hieronder [Lezen]

FEDERALE INCENTIVES VOOR SCHONE VOERTUIGEN VERDWIJNEN. OVER NAAR DE GEWESTEN. (NOVEMBER 2012)

Het afgelopen decennium werd door de federale regering een reeks initiatieven genomen om de CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen van particuliere eigenaars te verminderen.  [Lezen]

NIEUWE BEREKENING VAN HET VOORDEEL VAN ALLE AARD : WAT IS DE IMPACT ERVAN OP DE VLOOTMARKT? (NOVEMBE

Op 1 januari van dit jaar werd een nieuw systeem ingevoerd om het voordeel van alle aard (VAA) te berekenen voor werknemers en bedrijfsleiders die van de werkgever een auto ter beschikking hebben gekregen en die auto ook privé mogen gebruiken. [Lezen]

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012: 10 AANDACHTSPUNTEN VAN FEBIAC (AUGUSTUS 2012)

In het kader van de nakende gemeenteraadsverkiezingen wenst de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie FEBIAC deze zesjaarlijkse gebeurtenis aan te grijpen om haar visie en principes over duurzame mobiliteit onder de aandacht te brengen en naar het lokale niveau te vertalen. Steden en gemeenten hebben namelijk heel wat bevoegdheden en beleidsruimte die een invloed hebben op verkeer, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit.

Hieronder volgen 10 FEBIAC-krachtlijnen die een leidraad en inspiratiebron willen zijn voor de toekomstige lokale beleidsmakers.  [Lezen]

FIRMAWAGENS EN LUCHTKWALITEIT: DE WERKELIJKE CIJFERS (MEI 2011)

Om de haverklap wordt partiële of vaak ook onjuiste berichtgeving over de firmawagens de wereld ingestuurd. Zo zouden firmawagens schadelijker zijn voor het milieu dan privé- wagens (wagens ingeschreven op naam van particulieren), wat sommigen dan als argument aanvoeren om het fiscaal regime van de firmawagens dus maar af te bouwen. [Lezen]

GROENE FISCALITEIT: DE AUTO OP DE EERSTE LIJN (JANUARI 2009)

Waalse ecobonus/malus, Vlaamse (en weldra Brusselse?) ecoscore, bestaande en toekomstige federale maatregelen: de groene fiscaliteit heeft van schone auto’s een politieke prioriteit gemaakt, tot grote tevredenheid van de industriële sector. Bernard Clerfayt, staatssecretaris bevoegd voor de groene fiscaliteit, en Luc Bontemps, gedelegeerd bestuurder van FEBIAC, wisselden in dat verband van gedachten voor een interview met de krant La Libre Belgique. [Lezen]

AUTOFISCALITEIT EN MILIEU (JUNI 2007)

Uittreksel uit het memorandum voor de verkiezingen 2007. [Lezen]

DE 10 PRIORITEITEN VAN FEBIAC VOOR DE VOLGENDE REGERING (JUNI 2007)

Uittreksel uit het memorandum voor de verkiezingen 2007. [Lezen]

NOOD AAN FISCALE MAATREGELEN VOOR EEN VERSNELDE VERJONGING VAN HET MOTORPARK (MEI 2006)

Op de korte tijdspanne tussen de normen Euro 1 en Euro 3 voor motorfietsen zit een grote technologische vooruitgang met een drastische verlaging van de uitstoot van de belangrijkste vervuilende stoffen en een belangrijke vermindering van het benzineverbruik. Het aandeel van motorfietsen in de totale uitstoot door het wegverkeer ligt bijzonder laag. Intussen investeert de industrie verder om motorfietsen de komende jaren nog milieuvriendelijker te maken. De fabel dat motorfietsen het milieu negatief beïnvloeden dient definitief ontkracht te worden op basis van aantoonbare feiten die we in dit artikel nader toelichten. [Lezen]

PROFIEL VAN DE EIGENAARS VAN AUTO’S DIE OUDER ZIJN DAN 10 JAAR: UPDATE (MEI 2006)

Eind 2005 heeft FEBIAC Wegener DM opgedragen om een profielanalyse uit te voeren van bezitters van één of meerdere auto’s die ouder zijn dan 10 jaar (en jonger dan 25 jaar), met als referentie de Belgische populatie. Deze studie is eigenlijk een update van degene die eind 2003 gemaakt werd door SOPRES. De resultaten ontkrachten heel wat gevestigde ideeën betreffende de kenmerken van de bezitters van dergelijke auto’s. [Lezen]

ACCIJNZEN OP MOTORBRANDSTOF (NOVEMBER 2005)

Eind oktober werd omwille van de aanhoudend hoge brandstofprijs het cliquet-systeem op de brandstofprijzen in de koelkast gestopt. Wij komen even terug op dit systeem en wat het de automobilist tot nu toe heeft gekost. De belasting op de motorbrandstof (accijnzen en BTW) vertegenwoordigt op zich alleen al 46 % van de ontvangsten die de staat realiseert op de auto, dit is meer dan 5,4 miljard euro per jaar. Een inkomstenbron die nog niet op het punt staat om op te drogen! [Lezen]

FISCALE OPBRENGST VAN VOERTUIGEN IN 2004 (JULI 2005)

Op 1 januari 2005 beantwoordde 17,1% van het Belgische personenwagenpark niet aan de minst strenge emissienorm, Euro 1, die verplicht werd voor nieuwe auto’s vanaf 1 januari 1993. Deze voertuigen veroorzaken een zeer belangrijk deel van de luchtvervuiling. [Lezen]

DE EUROPESE AUTOPRIJZEN IN 2004 (MEI 2005)

Uit de index van PricewaterhouseCoopers en eurocarprice.com betreffende de prijs van de nieuwe auto's blijkt dat de kleinhandelsprijzen van de autovoertuigen in België 2% lager lagen dan het gemiddelde van de landen van de eurozone. [Lezen]

2005: EEN 'FISCAAL JAAR' VOOR DE AUTOBRANCHE (JANUARI 2005)

Het einde van 2004 is een erg bewogen periode geweest op het vlak van fiscaliteit. En eens te meer heeft de regering de auto als doelwit gekozen. Zo komen er in 2005 een hele reeks fiscale ‘nieuwigheden’ die – helaas – meestal in de richting gaan van een verhoging van de lasten op de automobiel. Bovendien betreffen de aankomende wijzigingen in een aantal gevallen voertuigen die op het Salon voor Lichte Vrachtvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Moto’s in de kijker staan. Redenen genoeg dus om er op in te zoomen. [Lezen]

DE VERNIEUWDE AUTOFISCALITEIT. EEN INTERVIEW MET LUC BONTEMPS (NOVEMBER 2004)

In 2003 hebben de inkomsten die de staat haalt uit de belastingen op de aankoop, het bezit en het gebruik van voertuigen de grens van de 10 miljard euro overschreden. Daarmee is een symbolische grens bereikt. Bovendien is in de aanloop naar de voorbije verkiezingen een herziening van de autofiscaliteit aangekondigd. [Lezen]

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN: EEN EVALUATIE (12/2003)

De nieuwe regering kondigt maatregelen aan die de automobielsector betreffen. Gezien het enorme economische belang van deze sector is dat niet ongewoon. Zeker nu de automobielmarkt moeilijke tijden doormaakt, kan de sector extra zuurstof zeer goed gebruiken. Het aangekondigde fiscale principe om niet zozeer het bezit maar wel het gebruik van voertuigen te belasten, kan op onze steun rekenen; er zijn echter een aantal aspecten in het voorstel waar wij het grootste voorbehoud over maken. [Lezen]


>>