U bent hier  ›Home› Dossiers


Aantal dossiers: 26    Pagina(s): 1 / 2

JAARVERSLAG 2016: DE BEDRIJFSVOERTUIGEN

 [Lezen]

JAARVERSLAG 2016: GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS

 [Lezen]

CONSUMENTENONDERZOEK (MAART 2015)

Gelieve hierbij ons FEBIAC INFO themanummer te vinden betreffende het consumentenonderzoek dat wij lieten uitvoeren over autogebruik en autobezit. Dit onderzoek werd vandaag, donderdag, voorgesteld in Autoworld. [Lezen]

RING ROND BRUSSEL : EXTRA CAPACITEIT VOOR VLOTTER, VEILIGER EN MULTIMODAAL VERKEER (MEI 2013)

Bij het verschijnen van dit nummer heeft de Vlaamse regering normaliter al de knoop doorgehakt over hoe zij de overbelaste Brusselse ring (R0) wil vlottrekken. Verscheidene scenario’s liggen ter tafel, maar de grootste kanshebber is wellicht een verbreding van de bestaande ring. [Lezen]

10 AANBEVELINGEN VOOR EEN ROBUUST WEGENNET (JANUARI 2013)

Meerdere honderden kilometer file op de snelwegen, dat is de boodschap die dag na dag de radiouitzendingen ‘opluistert’. Maar naast structurele files op de hoofdverkeerassen zijn er nog veel meer bronnen van ergernis, vertraging en onveiligheid: onduidelijke of inconsequent aangelegde weginfrastructuur en kruispunten, nietgesynchroniseerde verkeerslichten, onderbenutte of overbelaste infrastructuur, eindeloos lijkende werkzaamheden, en ga zo maar door. [Lezen]

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012: 10 AANDACHTSPUNTEN VAN FEBIAC (AUGUSTUS 2012)

In het kader van de nakende gemeenteraadsverkiezingen wenst de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie FEBIAC deze zesjaarlijkse gebeurtenis aan te grijpen om haar visie en principes over duurzame mobiliteit onder de aandacht te brengen en naar het lokale niveau te vertalen. Steden en gemeenten hebben namelijk heel wat bevoegdheden en beleidsruimte die een invloed hebben op verkeer, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit.

Hieronder volgen 10 FEBIAC-krachtlijnen die een leidraad en inspiratiebron willen zijn voor de toekomstige lokale beleidsmakers.  [Lezen]

DUBBELINTEVIEW MELCHIOR WATHELET – LUC BONTEMPS (MEI 2012)

Het pakket aan bevoegdheden dat Melchior Wathelet bij de regeringsvorming kreeg toegewezen, lijkt hem te passen als een handschoen. Dat is de conclusie van een dubbelinterview dat wij optekenden met de Staatssecretaris voor Mobiliteit en met FEBIAC-afgevaardigd bestuurder Luc Bontemps. [Lezen]

10% MEER MOTORFIETSEN, 40% MINDER FILE! (NOVEMBER 2011)

Inderdaad! Indien 10% van de automobilisten op filegevoelige trajecten en piekmomenten zou kiezen voor een gemotoriseerde tweewieler, dan vermindert de file met 40%. Dat blijkt uit een recente studie die Transport & Mobility Leuven heeft uitgevoerd voor FEBIAC. [Lezen]

ONTWERP PARKEERBELEIDSPLAN BRUSSEL (NOVEMBER 2011)

De Brusselse regering beslist binnenkort over een gewestelijk parkeerbeleidsplan waardoor er niet enkel 45.000 parkingplaatsen zullen verdwijnen, het parkeren dreigt ook duurder te worden. [Lezen]

CLEAN VEHICLE PLAN VOOR BRUSSEL (MEI 2011)

In de marge van het jongste Salon voor Bedrijfs- en Vrijetijdsvoertuigen van januari dit jaar, verklaarde de Brusselse Staatsecretaris voor Mobiliteit om werk te willen maken van een masterplan voor de elektrische auto. FEBIAC steunt dit initiatief, dat onmisbaar is in een toekomstgericht mobiliteitsplan. [Lezen]

DE AUTO IN DE TRECHTER. EEN BRUSSELSE MOBILITEITSDROOM. (NOVEMBER 2010)

Vaarwel, koning auto! De balans van het mobiliteitsbeleid in Brussel is vandaag de dag wel heel sterk doorgeslagen. Decennialang moest alles en iedereen wijken voor koning auto, maar dat is voorgoed voorbij. De stad wordt teruggegeven aan de zachte weggebruiker, aan het openbaar vervoer, aan de stadsbewoner. Daarbij past een zucht van opluchting en verschijnen er beelden van lommerrijke parken, blije wandelaars en fietsers en sympathiek busverkeer. De auto moet de stad uit, en daarvoor hoeven we zelfs niet te wachten op de uitvoering van het IRIS-2-plan. [Lezen]

10 VERBETEROPTIES NAAR EEN PERFORMANT EN DUURZAAM TRANSPORTSYSTEEM VOOR BELGIË (NOVEMBER 2009)

Het huidige wegennet in België functioneert verre van optimaal. Problemen zoals congestie, verkeersdoorstroming, luchtvervuiling, verkeersongevallen... dreigen almaar moeilijker beheersbaar te worden. In dat licht is een doordachte en slagvaardige aanpak vereist. Oplossingen bestaan: vele liggen bij wijze van spreken op de plank. Ze worden ons aangereikt vanuit ‘best practices’ in het buitenland en vanuit wetenschappelijk onderzoek. [Lezen]

MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID (JUNI 2007)

Uittreksel uit het memorandum voor de verkiezingen 2007. [Lezen]

DE 10 PRIORITEITEN VAN FEBIAC VOOR DE VOLGENDE REGERING (JUNI 2007)

Uittreksel uit het memorandum voor de verkiezingen 2007. [Lezen]

NAAR EEN REALISTISCH EN COMPETITIEF VERVOERBELEID VOOR EUROPA (MEI 2006)

ACEA, de koepel van Europese automobielconstructeurs, heeft studiebureau NERA Economic Consulting gevraagd een rapport (1) te maken naar aanleiding van de geplande herziening van het Europese Witboek van Transport (2001). Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen. [Lezen]

GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: EEN MUST IN HET MOBILITEITSBELEID (JANUARI 2006)

Politici, van lokaal tot Europees niveau, houden in hun beleidskeuzes slechts zelden rekening met de bijdrage die de gemotoriseerde tweewielers leveren aan het sociale leven en de economie. Dit ondanks de onbetwistbare voordelen die gemotoriseerde tweewielers bieden op het vlak van mobiliteit en milieuzorg. De bezorgdheid omtrent hun schadelijke emissies was inderdaad ooit terecht, maar is vandaag niet langer geldig. [Lezen]

HET MOBILITEITSBELEID IN EN ROND BRUSSEL (JANUARI 2006)

Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet wil het aantal wagens dat dagelijks Brussel aandoet, met 20% verminderen tegen 2010. Naast meer trambeddingen, busstroken, fietspaden en een verkeerscentrale, krijgt de autopendelaar 6.000 extra parkeerplaatsen nabij de metrostations, een drievoud van de huidige 2.790. [Lezen]

PARKEVOLUTIE EN -SAMENSTELLING SINDS 1980 (JULI 2005)

Vorig jaar overschreed het Belgische park de kaap van 6 miljoen voertuigen. Eind 2004 telde men 6.070.975 voertuigen, 1,5% meer dan in 2003. Sterkste stijgers waren de lichte bedrijfsvoertuigen (+5,7%) en de motorfietsen (+4,2%). De groei van het autopark bleef onder 1%, net zoals het trekkerspark (+0,3%). [Lezen]

MOBILITEIT DOORHEEN DE REGEERAKKOORDEN VAN DE GEWESTEN (NOVEMBER 2004)

In de nieuwe regeerakkoorden staan heel wat beleidsinitiatieven om het ondernemen aan te moedigen en om de tewerkstelling een duw in de rug te geven. Dit komt de economische groei en onze welvaartstaat ten goede. Een dergelijk beleid moet de nodige ruimte voorzien om economische activiteiten te behouden en verder te ontplooien. [Lezen]

SNELHEIDSBEPERKINGEN : OOK EEN KWESTIE VAN GELOOFWAARDIGHEID

Net zoals onaangepaste snelheden bestaat er ook zoiets als onaangepaste snelheidsbeperkingen. Dat veel automobilisten sneller rijden dan de ingestelde snelheidsbeperking op een bepaalde weg(lengte), kan een indicatie zijn dat deze limiet niet strookt met de ontwerpsnelheid en inrichting van de weg, en intuïtief dus niet als correct wordt ervaren. Of zouden de meeste automobilisten snelheidsduivels zijn, wat sommigen wel eens willen gezegd hebben? Wij gaan er alleszins van uit dat heel wat mensen een gezonde portie 'redelijkheid' aan de dag leggen achter het stuur.  [Lezen]


>>